Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Opheffing van de aftrek voor octrooi-inkomsten

  • Fiscaal recht

In een vorige editie werd reeds kort stilgestaan bij het BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)-plan van de OESO, meer bepaald in het kader van een opmars van (geautomatiseerde) internationale gegevensuitwisseling voor fiscale doeleinden.

Dit OESO-plan illustreert de toename aan inspanningen om belastingontduiking- en/of ontwijking te counteren. Ook hier knopen we terug aan bij het BEPS-plan.

Een concreet gevolg van de doorlichting van de Belgische fiscale regelgeving in het kader van het BEPS-plan, is de recente opheffing van de aftrek voor octrooi-inkomsten (licentievergoedingen/ royalty’s). Een belangrijk aandachtspunt voor de OESO is immers dat een nationale belastingmaatregel waarborgt dat er een werkelijk verband is met een investering/kost die in desbetreffend land wordt gedragen (Nexus benadering). De Belgische octrooiaftrek schiet op dit punt tekort.

De octrooiaftrek is van toepassing op de inkomsten van een Belgische vennootschap of een Belgische vaste inrichting van een buitenlandse vennootschap en houdt in dat 80% van de inkomsten uit octrooien kunnen worden vrijgesteld, in zoverre er nog belastbare inkomsten voorhanden zijn na de DBI-aftrek.

De wet houdende dringende fiscale bepalingen dd. 03.08.2016 voorziet in een ‘opheffing’ van het stelsel van de aftrek voor octrooi-inkomsten.

Nuance hierbij is dat een overgangsregeling door de wetgever werd ingeschreven in het WIB92 gedurende een periode van 5 (!) jaren, met name voor inkomsten t.e.m. 30.06.2021. Opdat deze inkomsten in aanmerking komen voor de octrooiaftrek is vereist dat deze inkomsten werden verkregen uit in aanmerking komende octrooien waarvan de aanvragen zijn ingediend vóór 1 juli 2016 of, in het geval van verworven octrooien of licentierechten, die zijn verworven vóór 1 juli 2016. In zoverre een octrooi of licentierecht werd verworven voor 1 juli 2016 doch na deze datum wordt verbeterd, kan een onderneming dus nog steeds beroep doen op de octrooiaftrek onder de overgangsregeling.

Het stelsel van de aftrek voor octrooi-inkomsten zal naar alle waarschijnlijkheid zeer spoedig worden vervangen door een nieuw stelsel van ‘vrijgestelde innovatie-inkomsten’. Opvallend hierbij is dat een ruimere scope wordt voorzien dan onder de huidige octrooiaftrek. Meer bepaald is het de bedoeling dat inkomsten uit intellectuele rechten onder het toepassingsbereik van de nieuwe regeling zullen vallen. Ook zal de Belgische wetgever rekening moeten houden met de nieuwe standaarden opgelegd door de OESO.

Wordt vervolgd….

 

Neil Simons