Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

OPNIEUW TIJDELIJKE BESCHERMING VAN PARTICULIEREN TEGEN BESLAG

  • Gerechtelijk recht

Het coronavirus hakt er stevig in. Ondernemingen, maar zeker ook particulieren worden geconfronteerd met financiële moeilijkheden. Omwille hiervan werden reeds tal van overheidsmaatregelen getroffen om de gevolgen van de coronacrisis enigszins te verzachten. In mei van dit jaar besliste de overheid al om bepaalde mogelijkheden van beslag tegen particulieren tijdelijk op de schorten. Naar aanleiding van de tweede coronagolf werd recent opnieuw beslist om particulieren tijdelijk in bescherming te nemen.

Meer bepaald worden de beslagmogelijkheden tegen natuurlijke personen die geen onderneming zijn in de zin van het Wetboek economisch recht, opnieuw beperkt. In die zin kan er geen uitvoerend beslag op roerende of onroerende goederen van de persoon gelegd of voortgezet worden. Uitzondering wordt evenwel gemaakt voor onroerende goederen waar de persoon-schuldenaar niet woont. Te denken valt aan een tweede verblijf, een investeringseigendom, etc. Bewarend beslag op roerende en onroerende goederen van de persoon blijft wel nog steeds mogelijk, gezien de persoon doorgaans het bezit en het genot van het goed onder bewarend beslag behoudt.

Hiernaast zal er tijdelijk ook geen uitvoerend, noch bewarend beslag onder derden kunnen worden gelegd dat de betaling van een geldsom tot voorwerp heeft. Het bekendste voorbeeld van derdenbeslag voor particulieren vormt het loonbeslag in handen van de werkgever. Tot slot kan er evenmin overdracht van loon worden uitgevoerd.

Deze maatregelen kunnen tijdelijk bescherming bieden aan particulieren die hun financiële verplichtingen ten gevolge van de coronacrisis moeilijk of niet kunnen nakomen. Belangrijk te vermelden is evenwel dat voormelde opschortingsmaatregelen geen absolute werking hebben. Er werd immers voorzien in een aantal uitzonderingen, zoals voor alimentatievorderingen, de invordering van elke veroordeling in strafzaken, alle gevallen waarin de persoon-schuldenaar instemt met het beslag, etc.

Voormelde bescherming zal gelden vanaf de dag van toekomstige bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, tot en met 31 januari 2021. Deze einddatum kan evenwel door de Koning worden verlengd of vervroegd. Indien u tijdens deze periode geconfronteerd zou worden met een beslag of een verderzetting van een beslag, kan u dus overwegen om zich te beroepen op de tijdelijke bescherming.

Mr. Alexander Vanlessen