Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Overheidsopdrachten: vanaf 1 september 2023 nieuwe verplichtingen voor de overheid

  • Administratief recht
  • Overheid

Eerder dit jaar, met name op 16 februari 2023 verscheen de wet van 8 februari 2023[1] in het Belgisch Staatsblad. Dit wetgevend initiatief introduceert een aantal nieuwe verplichtingen voor de aanbestedende overheid. Het gaat om verplichtingen die het mogelijk moeten maken om inzage te krijgen in het handelen van de overheid bij overheidsopdrachten met een beperkte(re) waarde. Dit zijn de opdrachten voor werken, leveringen en diensten met een geraamde waarde lager dan respectievelijk 5.382.000,00 euro en 215.000,00 euro[2].

Hiermee krijgen eventuele geïnteresseerde doch niet-geraadpleegde ondernemingen eveneens zicht op de kleine(re) aanbestedingen.

In dat kader onderscheiden wij de volgende twee relevante verplichtingen:

De verplichte publicatie van de gunning

Overheidsopdrachten die hoger genoemde drempels niet bereiken, konden tot voor kort gegund worden zonder een aankondiging van de gunning. Vanaf 1 september 2023 zal de aanbestedende overheid ook voor de gunning van deze opdrachten een aankondiging moeten doen. Een en ander gebeurt via een vereenvoudigd formulier. De aankondiging moet daarbij plaatsvinden binnen de 30 dagen.

Het verplicht gebruik van het e-Tendering platform

De wetgever zet tegelijkertijd ook meer in op monitoring en digitale gegevensverzameling. Deze gegevensverzameling zal daarbij gebeuren aan de hand van het digitale proces-verbaal van opening van de offertes. Het gaat om een rapport dat gegenereerd wordt door het e-Tendering platform. Dit is een webtoepassing die openstaat voor aanbestedende overheden en ondernemingen die respectievelijk een overheidsopdracht willen plaatsen of geïnteresseerd zijn in deelname.

Voorheen moest men voor quasi alle overheidsopdrachten verplicht gebruik maken van dit digitaal platform. Enkel bepaalde opdrachten konden nog op analoge wijze of via e-mail geplaatst worden, zoals de overheidsopdrachten geplaatst via de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking of oproeping tot mededinging. Dit zijn doorgaans opdrachten met een geraamde waarde onder de 140.000,00 euro.

Om de digitale gegevensverzameling te optimaliseren, geldt vanaf 1 september 2023 de verplichting voor de aanbestedende overheid om ook deze opdrachten te laten verlopen via het digitaal platform.

Ondernemers zullen dus voortaan ook voor deze (beperktere) opdrachten verplicht een offerte moeten indienen via E-tendering. Gebeurt de indiening toch via een ander kanaal, dan leidt dit mogelijk tot de nietigheid van de offerte.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar het team omgevings- en bestuursrecht van Gevaco Advocaten. Dit team van experten staat klaar voor advisering en bijstand in allerhande thema’s over het overheidsopdrachtenrecht.

 

[1] Voluit: de wet van 8 februari 2023 tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, met betrekking tot bestuur.

[2] Voor opdrachten voor werken en diensten geldt dezelfde drempelwaarde.