Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

PARKET ZET MEER IN OP STRAFRECHTELIJK UITVOERINGSONDERZOEK

  • Straf- en Strafprocesrecht

Werd u door een strafrechtbank definitief veroordeeld tot een geldboete en/of verbeurdverklaring en tot de gerechtskosten, dan talmt u best niet te lang voor het afbetalen van deze schuld. U kan namelijk geconfronteerd worden met een strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek (afgekort SUO), zelfs wanneer u een afbetalingsakkoord heeft bekomen.

SUO, what’s in a name?

Het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek werd in het leven geroepen om de invordering van vermogensstraffen te verbeteren. Het openbaar ministerie, bevoegd voor de uitvoering van de straffen, kan verdere uitvoeringsmaatregelen treffen indien u niet of niet voldoende onvoldoende inspanningen levert om uw vermogensstraffen af te betalen. Meer nog, deze maatregelen kunnen ook ingezet worden tegen zogenaamde “malafide derden”, ook al werden zij niet veroordeeld. Ook hun vermogen kan het voorwerp uitmaken van een SUO wanneer zij wetens en willens samenspannen om het vermogen van de veroordeelde te onttrekken aan de tenuitvoerlegging van de uitvoerbare veroordelingen.

Finaliteit

Het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek strekt ertoe om het vermogen in beeld te brengen waarop de vermogenssancties en gerechtskosten kunnen worden uitgevoerd en om vervolgens de inbeslagname ervan te kunnen realiseren.

Voorwaarden

Een SUO kan slechts worden geopend indien cumulatief aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

1° de veroordeelde moet schuldig zijn verklaard aan ten minste één misdrijf dat op het tijdstip van de definitieve veroordeling kan worden gestraft met een correctionele hoofdgevangenisstraf van één jaar of een zwaardere straf;

2° het saldo van de verschuldigde nog in te vorderen verbeurdverklaarde geldsommen, strafrechtelijke geldboeten en gerechtskosten in strafzaken op de dag van de opening van het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek moet in totaal ten minste 10.000 euro bedragen.

Is het parket van oordeel dat er een discrepantie bestaat tussen het beweerde onvermogen en de luxueuze levensstijl of dat er technieken worden aangewend om de werkelijke vermogenssituatie te maskeren, dan kan een SUO worden aangevat. Daarvoor is geen voorafgaande uitnodiging tot betaling vereist en zelfs wanneer u een afbetalingsakkoord heeft bekomen, kan u het voorwerp uitmaken van een SUO.

Uitvoeringshandelingen

De SUO-magistraat kan verregaande uitvoeringsmaatregelen treffen:

Gewone uitvoeringshandelingen (autonoom): het verhoren van de veroordeelde om meer inzicht te krijgen in de samenstelling en de vindplaats van het vermogen van de veroordeelde of de derde alsook in de vermogensrechtelijke verrichtingen die werden uitgevoerd, het verhoren van getuigen of van de vermeende malalafide derde, de huiszoeking met toestemming, de zoeking in een voertuig, …

Specifieke uitvoerinsgmaatregelen (voorafgaande machtiging van de strafuitvoeringsrechter): bv. de interceptie van privécommunicatie of privé-elektronische communicatie en direct afluisteren, de observatie ten aanzien van een woning en aanhorigheden, …

Daarnaast kan de SUO-magistraat ten aanzien van de veroordeelde zonder bijkomende voorwaarden alle roerende en onroerende goederen in beslag nemen die zich in diens vermogen bevinden en waarop de veroordeling tot betaling kan worden uitgevoerd. Zo kan de auto in beslag worden genomen. Maar ook de GSM of computers van de veroordeelde die inlichtingen bevatten over de vermogensrechtelijke verrichtingen die werden uitgevoerd of over de samenstelling en de vindplaats van diens vermogen kunnen in beslag worden genomen.

Behoren de goederen niet tot het vermogen van de veroordeelde, dan stelt de wet twee bijkomende voorwaarden. In dat geval moeten er 1) voldoende ernstige en concrete aanwijzingen zijn dat de veroordeelde het goed heeft overgedragen met het kennelijk doel om de invordering te verhinderen of aanzienlijk te bemoeilijken en (2) dat de derde dit wist of redelijkerwijs moest weten.

Elke persoon die benadeeld is door een inbeslagneming kan de SUO-magistraat verzoeken om dat beslag op te heffen. Deze kan dat verzoek toestaan tegen indeplaatsstelling van een bepaalde geldsom of afwijzen wanneer hij of zij meent dat de noodwendigheden van het onderzoek het beslag vereisen of wanneer de veroordeling tot de betaling kan worden uitgevoerd op de betrokken goederen.

Ons kantoor stond recent met succes een cliënt bij in het kader van deze procedure.  

Mr. Lore Gyselaers