Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

PESTSTROOK? PESTEN STROOKT NIET MET DE OPVATTINGEN VAN DE RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

  • Bestuurs- en Omgevingsrecht

Wat is een reststrook/peststrook?

Vaak verkiezen verkavelaars bij de aanleg van verkavelingen ervoor om wegenissen niet door te trekken tot tegen de perceelsgrens met aanpalende percelen. Dit heeft tot gevolg dat deze wegenissen doodlopen op een strook grond die wordt aangeduid als een reststrook. Deze stroken zijn in de meeste gevallen maar enkele m² groot maar verhinderen de ontwikkelingsmogelijkheden van aanpalende percelen. Ze zijn immers niet gelegen aan een voldoende uitgeruste weg.

Hoe een reststrook er grafisch uitziet, is weergegeven in onderstaande figuur:

 

 

Wat is het doel van dergelijke stroken?

Verkavelaars kiezen voor deze werkwijze omdat de eigenaars van aanpalende percelen er vaak voor opteren om niet in te stappen in de verkaveling. Eigenaars dienen per slot van rekening, wanneer zij instappen in een verkaveling, een hoge financiële bijdrage te betalen om aan te sluiten op de wegenis die wordt aangelegd in de verkaveling. Aanpalende eigenaars kunnen, indien hun grond aansluit op een wegenis, hun percelen zo verder ontwikkelen.

Is het wettig?

Zulke praktijken – het voorbehouden van zogenaamde rest- of peststroken- wordt in de rechtspraak (o.a. Raad van State en Raad voor Vergunningsbetwistingen) meestal als onwettig gekwalificeerd. Ook de gemeente moet bij het nemen van een beslissing over een verkavelingsvergunning rekening houden met het al dan niet voorhanden zijn van een peststrook. Zij dient de vergunning bijgevolg te weigeren aangezien rekening moet worden gehouden met motieven van algemeen belang. In vele gevallen is er geen enkel rechtens verantwoord motief om wegenissen niet te laten aansluiten.

Kan ik actie ondernemen?

Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de situatie waarbij de vergunning reeds definitief werd afgeleverd (beroepstermijn verstreken) en de situatie waarbij er nog geen vergunningsbeslissing voorligt of er nog wel administratief beroep mogelijk is.

In het eerste geval is het steeds mogelijk om zich te wenden tot de burgerlijke rechter om schadevergoeding te vorderen. In die procedure zal de onwettigheid van de verkavelingsvergunning aangetoond moeten worden. Indien u daarin slaagt, betekent dit dat de vergunningverlenende overheid een fout heeft gemaakt en dat zij dan aansprakelijk is voor de schade die u geleden heeft.

In het tweede geval, waar er nog geen definitieve verkavelingsvergunning is, kan men bezwaar indienen tegen de vergunningsaanvraag of in beroep gaan tegen de beslissing tot afgifte van de verkavelingsvergunning bij de deputatie van de provincieraad.

Conclusie

Het aanleggen van een peststrook vormt een manifest onwettige praktijk die kan gesanctioneerd worden door de burgerlijke- en administratieve rechters.

Meestal is het beter om tussen partijen de zaak minnelijk te regelen in plaats van een gerechtelijke procedure op te starten.