Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Rijverbod bij niet betaling minnelijke schikking onmiddellijke inning/bevel tot betaling

  • Aansprakelijkheids-, Verzekerings- en Verkeersrecht

Laat je verkeersboete niet zomaar rondslingeren. Het kan je heel wat ongemakken opleveren die mits de nodige raad en opvolging kunnen vermeden worden.

Een gewaarschuwd man is er twee waard.

Veel mensen worden tegenwoordig geconfronteerd met de kennisname per post – of electronisch van hun verkeersboete.

Conform artikel 65/1 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer zal u wanneer u de minnelijke schikking of onmiddellijke inning niet betaalt van uw verkeersboete, vervolgens een bevel tot betaling ontvangen wat inhoudt dat u een geldsom van 35 % meer dan het bedrag van de eerdere voorgestelde boete en desgevallend met de bijdrage voor het bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden (200 euro) en aan de occasionele redders en een administratieve toeslag van 25,32 euro zal moeten betalen.

De betaling moet gebeuren binnen een termijn van dertig dagen volgend op de dag van ontvangst van het bevel.

Dit bevel wordt per aangetekende zending, per gerechtsbrief of overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek verstuurd aan de overtreder wat inhoudt dat dit electronisch aan u kan worden verstuurd.

De overtreder of diens advocaat kan binnen de dertig dagen volgend op de dag van ontvangst van het bevel tot betalen wanneer hij niet akkoord gaat hiermee, beroep aantekenen bij de bevoegde politierechtbank via een verzoekschrift dat neergelegd wordt op de griffie van de bevoegde politierechtbank of bij een aangetekende zending of via elektronische post die aan de griffie worden verzonden.

Hiermee kunnen wij u helpen.

Echter wanneer u geen hoger beroep tegen dit bevel tot betalen indien of wanneer u dit wel doet doch met ongunstig resultaat, zal, wanneer de boete niet kan ingevorderd worden binnen een termijn van drie jaar na de ontvangst van de lijst met bevelen tot betalen, u alsnog mogelijks een rijverbod kunnen krijgen van:

  1. acht dagen wegens het overschrijden van de maximumsnelheid met hoogstens 20 km/per uur en hoogstens 10 km/per uur in een bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, erf of woonerf, en voor de overtredingen van de eerste graad bedoeld in artikel 29, §§ 1 en 2;
  2. vijftien dagen wegens het overschrijden van de maximumsnelheid met meer dan 20 km/per uur en hoogstens 30 km/per uur en met meer dan 10 km/per uur en hoogstens 20 km/per uur in een bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, erf of woonerf, en voor overtredingen van de tweede graad bedoeld in artikel 29, §§ 1 en 2;
  3. één maand wegens het overschrijden van de maximumsnelheid met meer dan 30 km/per uur en hoogstens 40 km/per uur en met meer dan 20 km/per uur en hoogstens 30 km/per uur in een bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, erf of woonerf, in geval van overtreding van artikel 34, § 2, en voor overtredingen van de derde graad bedoeld in artikel 29, §§ 1 en 2.

Indien de overtreder toch het geheel van het bedrag van het bevel tot betalen betaalt vooraleer het rijverbod van kracht is, zal er geen rijverbod worden uitgevoerd.

Voor vragen of bijstand, kan u steeds bij ons terecht hierover.