Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

RUZIE MET UW BUUR

  • Algemeen

In het dagelijkse leven hebben we voortdurend te maken met het goederenrecht.

Het bevat de regels inzake eigendom, mede-eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, erfpacht, opstal enz.

Het probleem is echter dat het huidige goederenrecht gericht was op een agrarische maatschappij van begin 19e eeuw waar het belang van goed samenleven niet meteen prominent op de agenda staat. Sindsdien is er echter veel veranderd. Onze moderne maatschappij hecht meer belang aan burenrelaties, ruimtelijke ordening en ook dierenwelzijn. De wetten rond het zogenaamde ‘goederenrecht’ waren daar nog niet aan aangepast.

In onze moderne samenleving waar iedereen dicht bij elkaar woont, nemen de gevallen van burenhinder aanzienlijk toe.

De procedures met betrekking tot burenrelaties zijn een teken van de huidige tijd en zijn vaak even destructief als familiale conflicten.

Iedereen wenst de perfecte buren maar vaak blijkt de realiteit helaas anders.

Indien je vandaag een conflict heb met je buur moet je terugvallen op het algemeen foutaansprakelijkheidsrecht en op de leer van de burenhinder (artikel 544 BW).

In de nieuwe wet houdende boek 3 ‘goederen’ van het Burgerlijk Wetboek krijgen relaties tussen buren een prominente plaats. Deze wet treedt in werking op 1 september 2021.

In het kader van de nieuwe wet wordt het ook mogelijk om preventief op te treden en actie te ondernemen indien zich een ernstig risico op burenhinder voordoet.

Dat is een belangrijke nieuwigheid die de wetgever voorzien heeft.

Uw buurman bouwde een muur en nu dreigt deze muur om te vallen op uw huis.

De nieuwe wet voorziet de mogelijkheid om al in een preventieve fase te handelen in plaats van te moeten wachten tot de schade zich heeft voorgedaan.

Alvorens preventief op te treden, dient men te voldoen aan strikte voorwaarden.

Er moet sprake zijn van ernstige risico’s met betrekking tot de veiligheid, gezondheid of vervuiling.

De nieuwe wet bepaalt dat indien een onroerend goed ernstige en manifeste risico’s inzake veiligheid, gezondheid of vervuiling ten aanzien van een naburig onroerend goed veroorzaakt waardoor het evenwicht tussen de onroerende goederen wordt verbroken, dan kan de eigenaar of gebruiker van dat naburige onroerend goed in rechte vorderen dat preventieve maatregelen worden genomen om te verhinderen dat het risico zich daadwerkelijk manifesteert.

Als uw buurman een gevaarlijke hond heeft, moet men nu niet meer wachten tot de hond iemand gebeten heeft maar kan preventief actie worden ondernomen.

De nieuwe wet bepaalt duidelijke criteria om met uw klacht naar de rechter te stappen.

Het algemeen principe is nog steeds dat men de ‘normale ongemakken’ uit het nabuurschap moet kunnen verdragen. Om van ‘bovenmatige burenhinder’ te kunnen spreken moet er bijgevolg sprake zijn van een overschrijding van de toegelaten ongemakken.

Onder de oude wetgeving bleek niet altijd duidelijk wanneer er sprake was van een overschrijding van de toegelaten ongemakken.

In de nieuwe wet heeft de wetgever voorzien in een aantal niet-exhaustieve toetsingscriteria die als leidraad kunnen dienen.

Zo kan er rekening worden gehouden met alle omstandigheden zoals het tijdstip, de frequentie en de intensiteit van de hinder, de eerste ingebruikneming of de publieke bestemming van het onroerend goed van waaruit de hinder wordt veroorzaakt om de bovenmatigheid van de hinder te beoordelen.

Wanneer er daadwerkelijk sprake is van bovenmatige hinder zal de rechter beoordelen welke maatregelen passend zijn om dit verstoorde evenwicht opnieuw te herstellen.

Volgende maatregelen kunnen door de rechter bevolen worden :

  • Een vergoeding in geld die de bovenmatige hinder compenseert
  • De vergoeding van de kosten verbonden aan compenserende maatregelen om de last te verminderen
  • Voor zover dit op zich geen nieuw onevenwicht doet ontstaan en een normaal gebruik en genot van het onroerend goed hierdoor niet wordt uitgesloten, het bevel de handeling die het evenwicht verstoort staken of op het hinderende goed maatregelen te nemen die de bovenmatige hinder verminderen tot het normale niveau

De rechter krijgt dus een heel arsenaal aan mogelijkheden om het evenwicht tussen buren te herstellen.

Indien u geconfronteerd wordt met burenhinder, kan u steeds ons kantoor contacteren voor een advies op maat.

Mr. Veerle Janssen