Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Sedert 1 april 2019: opsporing van drugs in het verkeer via speekselanalyse

  • Aansprakelijkheids-, Verzekerings- en Verkeersrecht

Sedert 1 april 2019 wordt de (omslachtige) bloedproef na een positieve speekseltest eindelijk vervangen door een speekselanalyse. De politiediensten hanteren hiervoor het ‘Drug Intercept i2’ speekselafnameapparaat. Dit instrument zal een speekselstaal afnemen dat later door een erkend laboratorium onderzocht zal worden.

Sturen onder invloed van drugs werd voor het eerst strafbaar gesteld met de wet van 16 maart 1999 tot wijziging van de wet van 19 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer. Aan de koning werd de machtiging verleend om de nadere regels te bepalen volgens welke de bloedafname met het oog op de vaststelling van drugs moest worden verricht (KB 4 juni 1999).

De technologische vooruitgang die in tussentijd werd geboekt in het detecteren van drugs via een speekselafname gaf mede de aanzet tot herziening van voormelde wet. De wet van 19 maart 1968 werd een eerste maal herzien met de wet van 31 juli 2009 tot invoering van speekseltesten op drugs in het verkeer. De koning werd gemachtigd om voorzieningen te treffen tot nadere regeling van de speekselanalyse.

Bij KB van 27 november 2015 werd dan het startschot gegeven voor deze versnelde manier voor de opsporing van drugs in het verkeer. De regelgeving kon destijds echter nog geen toepassing vinden omdat men onder meer diende te wachten tot op het moment dat voldoende labo’s erkend werden om de speekselanalyse uit te voeren.

Op 23 maart 2019 kregen verschillende labo’s die erkenning waardoor zij vanaf 1 april 2019 speekselanalyses kunnen en mogen doorvoeren.

De invoering van de speekselanalyse zal de controles opmerkelijk sneller doen verlopen. Vroeger diende op iedere positieve speekseltest een bloedanalyse te volgen. Een bestuurder kon immers niet louter op basis van een positieve speekseltest strafrechtelijk vervolgd worden. Een geneesheer diende gevorderd te worden teneinde de bloedafname te kunnen doorvoeren. Een erg omslachtige en tijdrovende procedure…

Sedert 1 april 2019 is deze procedure dus verleden tijd (KB 23 maart 2019). Thans kunnen de politiediensten zelf een uitgebreid speekselstaal verzamelen om vervolgens aan het labo door te geven voor analyse. De resultaten van die analyse zullen bindend zijn.

Lia Van De Weyer