Nieuwe prejudiciële vraag aan Grondwettelijk Hof over bijzondere aanslag geheime commissielonen

De bijzondere aanslag geheime commissielonen (art. 219 WIB92), kan sedert de wijziging door de Programmawet van 19 december 2014, niet meer toegepast worden in hoofde van de vennootschap, indien de verkrijger van de niet op fiches gerapporteerde vergoedingen of voordelen van alle aard op ondubbelzinnige wijze werd geïdentificeerd uiterlijk binnen de twee jaar en zes maanden volgend op 1 januari van het betreffende aanslagjaar.

Het Hof van Cassatie lijkt eigen antigoonleer in vraag te stellen en legt bal in het kamp van het Hof van Justitie

In de praktijk worden wij op regelmatige basis geconfronteerd met dossiers waarin de Administratie steunt op onrechtmatig verkregen gegevens bij het vestigen van een belastingaanslag of een btw-heffing. Het gevolg van de Antigoonleer, die door het Hof van Cassatie in het leven geroepen werd in fiscale zaken in mei 2015, is dat deze gegevens niet noodzakelijk uit de bewijsvoering in fiscale zaken geweerd moeten worden. De Administratie mag met andere woorden gebruik maken van deze gegevens…

VANAF 1 OKTOBER 2018 BTW MOGELIJK OP ONROERENDE VERHUUR VOOR PROFESSIONELE DOELEINDEN

De verhuur van onroerende goederen is in principe een van btw vrijgestelde activiteit, wat tot gevolg heeft dat de btw op de bouwkosten niet in aftrek gebracht kan worden door de verhuurder.
Vanaf 1 oktober 2018 zal in een uitzondering op dit principe worden voorzien, en zal het voor verhuurder en huurder mogelijk zijn om er samen voor te opteren de verhuur van onroerende goederen, eventueel met inbegrip van het bijhorende terrein, te onderwerpen aan btw.

Rentevoet voor moratoriuminteresten in fiscale zaken vanaf 1 januari 2018 teruggeschroefd tot 2%.

De rentevoet van toepassing op nalatigheidsinteresten die verschuldigd zijn door de belastingplichtige aan de administratie inzake inkomstenbelastingen was lange tijd vastgesteld op 7%. Vanaf 1 januari 2018 zal het tarief ingevolge de wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting op een andere wijze jaarlijks vastgesteld worden tussen de 4 en 10%. Voor het inkomstenjaar 2018 zal de toepasselijke rentevoet 4% bedragen.

Verduisterde gelden niet belastbaar als bezoldiging, wel als baten

Één van de basisbeginselen in fiscale zaken is het neutraliteitsbeginsel, op basis waarvan ook illegale inkomsten belastbaar zijn. Het maakt de fiscus niet uit of inkomsten legaal verworven zijn of niet. De fiscus belast aldus ook gestolen of verduisterde gelden. Indien de diefstal/verduistering plaatsvindt tijdens en dankzij de bezoldigde beroepswerkzaamheid, zal de fiscus het illegale inkomen als bezoldiging belasten.