DE AFTREK VAN BTW M.B.T. HET KUNSTGRAS VAN DE VOETBALCLUBS

De Belgische voetbalclubs worden blijkbaar de laatste tijd geconfronteerd met grondige BTW-controles. Hierbij gaat het dan om de aftrek van BTW op de kosten m.b.t. het voetbalstadion, de sportbeoefening, het onderhoud van het voetbalveld, het aanleggen van kunstgras, enz… Het probleem ontstaat daar waar deze voetbalclubs VZW’s zijn die volgens de administratie een vrijgestelde belastingplichtige zijn op grond van art. 44 WBTW.

HET REMEDIËREN DOOR DE RECHTERLIJKE MACHT VAN ONWETTELIJKHEDEN BEGAAN DOOR DE OVERHEID

Geruime tijd doet zich een opmerkelijke evolutie voor in ons rechtssysteem. Men wil niet meer erkennen dat mensen hun straf kunnen ontlopen doordat er procedurefouten gemaakt worden. Evenmin verdraagt men dat burgers ontsnappen aan het betalen van belastingen doordat de procedureregels voor het heffen van belastingen niet correct werden nageleefd. Men verdraagt niet meer dat burgers “zwart” geld verdienen. Het “zwart” geld moet uitgeroeid worden.

DE LEER VAN HET HOF VAN CASSATIE BETREFFENDE DE TAAK VAN DE RECHTER INGEVAL VAN VERNIETIGING VAN EEN DWANGBEVEL

Op 3 maart 2011 velde het Hof van Cassatie een ophefmakend arrest. Weinig auteurs hebben zich erbij kunnen neerleggen (zie verder). In latere arresten bleef men voet bij stuk houden, maar men verfijnde de leer.
Toen ondergetekende dit arrest voor het eerst las, begrepen we niet goed wat het Hof van Cassatie nu eigenlijk bedoelde .
Pas na meermaals er over nagedacht te hebben, begrepen we hoe vreemd deze uitspraak was en welk een ommekeer ze betekende.

Monsteraanslagen voor ziekenhuizen

We hebben het allemaal (wellicht ) gelezen. Het ziekenhuis Oost-Limburg kreeg een aanslag van 50 miljoen euro in de bus en er zouden er nog een paar volgen. De BBI te Hasselt heeft die aanslagen gevestigd.
Wat is er aan de hand ? (Voortgaande op de persberichten – dus onder zeker voorbehoud).

PROBLEMEN I.V.M. DE NIEUWE AANSLAG GEHEIME COMMISSIELONEN

Bij wet van 19/12/2014 werd artikel 219 WIB/92 grondig herschreven. De nieuwe versie is ook van toepassing op nog hangende geschillen uit het verleden. Een aanslag m.b.t. bijv. 1994, die nog steeds betwist wordt, moet herrekend worden volgens de nieuwe tekst.

De waarde van administratieve toegevingen en toleranties in circulaires en andere beslissingen.

Enige tijd geleden werden we geconfronteerd met volgende situatie in verband met het regime van geheime commissielonen:
Door een wetswijziging eind 2014 werd het tarief van de zgn. aanslag geheime commissielonen drastisch verlaagd van 309% naar 103%. Bovendien kan de fiscus de aanslag niet meer toepassen als de genieter binnen de twee en een half jaar vanaf 1 januari van het aanslagjaar ‘ondubbelzinnig’ geïdentificeerd wordt.