Belastingvoordeel voor de handelsverhuurder die huur kwijtscheldt

Begin dit jaar heeft de federale overheid een maatregel ingevoerd, dewelke verhuurders van panden, bestemd voor professioneel gebruik, er van moest overtuigen om de huur van deze panden, verschuldigd voor de periode van omwille van de covid-19-pandemie verplicht opgelegde sluiting, geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden.

VLAAMSE CODEX WONEN 2021

Sinds 1 januari van dit jaar is de Vlaamse Codex Wonen van kracht. De Vlaamse regering bundelde in dit wetboek nagenoeg al de regelgeving met betrekking tot het Vlaams woonbeleid.

WONINGHUUR: UITHUISZETTING (TIJDELIJK?) TERUG MOGELIJK

De aanbeveling van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van 1 november 2020 aangaande het niet laten doorgaan van uithuiszettingen werd op 6 januari 2021 ingetrokken. Uithuiszetting is in Vlaanderen bijgevolg opnieuw mogelijk.

Nieuwe spelregels voor B2B- relaties

Op 21 maart laatstleden keurde het parlement een nieuwe wet goed die een aantal regels invoert voor relaties tussen ondernemingen en die wellicht een niet te onderschatten impact zal hebben op de bedrijfswereld.

VLAAMSE REGERING KEURT HUURDECREET GOED

Enige tijd geleden berichtten wij u omtrent de komst van een Vlaams decreet inzake huur. Het ontwerp van decreet werd opgesteld met het oog op een modernisering van het woninghuurrecht, alsook de uitwerking van een dwingend kader voor huurovereenkomsten die betrekking hebben op de huisvesting van studenten.