Mr. Lewandowski verkozen

Wij feliciteren Mr. Annemiek Lewandowski die afgelopen vrijdag werd verkozen als lid van de Conferentie van de Jonge Balie.

Bedankt confraters voor uw stem!

Logo GEVACO ADVOCATEN

Ons nieuwe logo is een symbiose tussen de vroegere benaming en het nieuwe beeldmerk waarin de G en de A werden verwerkt.
GE verwijst naar Mr. Hubert Geyskens en VA naar Mr. Alfons Vandeurzen, stichters van de advocatenassociatie.
De vroegere kantoorbenaming “Advocatenassociatie Geyskens-Vandeurzen en Vennoten” werd afgekort als GEVACO ADVOCATEN.

De blauwe kleur symboliseert integriteit en betrouwbaarheid.
Het logo is opgebouwd uit drie cirkels.
De middelste cirkel C drukt de centrale positie van “de c

Snelle invordering zonder tussenkomst van een rechter en andere hervormingsplannen

Een van de meest opmerkelijke voorstellen in de plannen van minister van Justitie Koen Geens om justitie terug te brengen tot haar kerntaken bestaat in de snelle invordering van onbetwiste schulden zonder tussenkomst van een rechter.

Om de rechtbanken te ontlasten en het aantal rechtszaken drastisch te verminderen, wordt een alternatieve, buitengerechtelijke procedure in het leven geroepen die een belangrijke rol toebedeelt aan de gerechtsdeurwaarder. Indien het dossier in aanmerking komt voor de snelle b

Nieuw kantoorgebouw, nieuwe naam

Sedert 27.04.2015 hebben wij onze nieuwe kantoren in gebruik genomen.

Wij verwelkomen u voortaan op de Paalsesteenweg 81, te 3580 Beringen.

Op deze nieuwe locatie hebben wij 2000m² kantoorruimtes ter beschikking om u nog beter van dienst te zijn.

Wij zullen u voortaan ook begroeten met een nieuwe naam, GEVACO ADVOCATEN, en een nieuw logo.

Bij dit alles hoort uiteraard een nieuwe website, die weldra in een ander kleedje zal gestoken worden.

WIJ VERHUIZEN VANAF 27.04.2015

Vanaf 27.04.2015 verwelkomen wij u in onze nieuwe kantoren, gelegen te:
Paalsesteenweg 81
3580 Beringen

Wij zullen uitzonderlijk niet telefonisch bereikbaar zijn op 23.04.2015 in de namiddag.

Niet aangegeven inkomsten rechtzetten in 2015. Wat kost mij dat ?

Op 31 december 2013 is er een einde gekomen aan de wettelijk geregelde fiscale regularisatie.

Bij gebreke van wettelijke regeling werd er nadien contact opgenomen met de lokale controleur om de voorwaarden te kennen waaronder men niet aangegeven inkomsten alsnog kon aangeven om zich zo in regel te stellen met de fiscus.

De voorwaarden durfden nogal te verschillen van controle tot controle. Dit had tot gevolg dat er “geshopt” werd bij verschillende controles, en dat de inkomsten daar werden aangegeven waar

“Online grooming” en “cyberlokking” strafbaar gesteld

Met twee wetten van 10 april 2014 werd de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen uitgebreid met betrekking tot misdrijven waarvan zij het slachtoffer kunnen worden via het internet of andere informatie-en communicatietechnologieën.

In navolging van de Europese regelgever die reeds in 2007 de bescherming van de seksuele integriteit van kinderen en jongeren in de context van online-technologieën ter harte nam, beoogt de Belgische wetgever kinderen te beschermen tegen misbruik via cyberspace. Het ini

Vlak voor de eindmeet toch nog een tolerantie voor occassionele uitbaters

Met een zeer recente beslissing van 16 februari 2015 (nr. E.T. 127.736) brengt de Administratie een lichte versoepeling aan, aan de nieuwe regelgeving met betrekking tot het geregistreerde kassasysteem, die in werking getreden is op 1 januari 2015.

De recente beslissing laat een belastingplichtige, die geen andere activiteiten in de horeca of voeding uitoefent, toe maximaal 5 dagen per jaar restaurant- of cateringdiensten te verrichten, zonder dat dit tot gevolg zal hebben dat men een geregistreerd kassasy

De laatste rechte lijn naar witte kassa

Vanaf dit jaar zijn bepaalde horeca-uitbaters verplicht om hun ontvangsten op te nemen in een geregistreerd kassasysteem (GKS), ter compensatie van de verlaging van het BTW-tarief van 21% naar 12% voor restaurant- en cateringdiensten.

Iedere uitbater van een zaak waar regelmatig maaltijden ter plaatse worden verbruikt en iedere traiteur die regelmatig cateringdiensten verricht, wordt verplicht om een geregistreerd kassasysteem te installeren, indien 10% of meer van de totale omzet uit horeca-activiteiten

“Blijf van mijn huis” !

Is uw gezinswoning beschermd ?

Velen koesteren de ambitie om als zelfstandige aan de slag te gaan en een eigen onderneming op te richten onder het motto “eigen baas, eigen agenda”.

Maar ondernemen is risicovol wanneer u de keuze maakt om uw activiteit niet uit te oefenen in een vennootschap (BVBA, CVBA, …).

De wetgever creëerde met de Programmawet van 25 april 2007 (de zogenaamde “blijf van mijn huis-wet”) de mogelijkheid voor zelfstandigen om hun zakelijke rechten op het onroerend goed waar zij hun f