Wijziging erfbelasting

Vanaf 1 september 2018 zullen de wijzigingen in voege treden aan de erfbelasting.
Op die datum treedt ook het nieuwe federale erfrecht in werking. Hiervoor verwijzen we naar een andere publicatie op deze website.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Bij een koopovereenkomst gaat de eigendom in principe over naar de koper zodra partijen overeenstemming hebben bereikt over de zaak en de prijs ook al werd de prijs nog niet betaald.
Door een clausule van eigendomsvoorbehoud op te nemen in de algemene voorwaarden blijft de leverancier als verkoper eigenaar van de verkochte goederen tot op het ogenblik dat de volledige koopprijs van de goederen werd voldaan.

HET NIEUWE FAILLISSEMENTSRECHT

Vanaf 1 mei 2018 veranderen er een aantal regels van het faillissement.
Boek XX smelt de bestaande wet van 31.01.2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (de WCO) en de Faillissementswet van 8 augustus 1997 samen tot 1 geheel dat tegelijkertijd geïntegreerd wordt in het WER (Wetboek van Economisch Recht).
Het insolventierecht werd op een aantal punten grondig gewijzigd.

NEWSFLASH : NIEUWE REGELS VOOR GEHUWDE BELGEN OP KOMST

Na de vernieuwing van het erfrecht zet Justitie opnieuw een belangrijke stap in de modernisering van het burgerlijk recht.
Onder de slogan “verlies of scheiden doet al genoeg lijden” is het de bedoeling dat partners beter beschermd worden bij een echtscheiding of overlijden.

OOK VRIJE BEROEPEN KUNNEN FAILLIET GAAN

Vanaf 1 mei 2018 zal het nieuwe insolventierecht in werking treden. Met de wet van 11 augustus 2017 wordt het insolventierecht grondig hervormd en probeert de wetgever de huidige sociale en economische noden tegemoet te komen. De nieuwe insolventiewet treedt in werking op 1 mei 2018.

WETSVOORSTEL VAN 25.01.17 TOT HERVORMING VAN HET ERFRECHT

Op 25.01.17 werd een wetsvoorstel ingediend tot hervorming van het erfrecht. Doelstelling van de wetgever is het huidige erfrecht te moderniseren. De huidige regels en principes dateren van 1804 en de wetgever wil deze regelgeving aanpassen aan de langere levensverwachting en de moderne samenlevingsvormen.

OPVALLEND ARREST IN VASTGOEDLAND

Een overeenkomst inzake koop en verkoop komt in principe tot stand wanneer partijen het eens zijn over de prijs en het voorwerp.