Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

VERBOD OP NIET–ESSENTIELE REIZEN

  • Algemeen

Tijdens het overlegcomité van 22 januari 2021 kondigde de Belgische overheid een verbod op niet-essentiële reizen af en dat met ingang vanaf 27 januari tot 1 maart.

Gedurende de periode van het reisverbod zijn dus enkel essentiële reizen toegelaten.

Dit reisverbod geldt zowel voor reizen vanuit België als reizen naar België.

Wie wel reist, moet een verklaring op eer ondertekenen om te bewijzen dat de reis essentieel is.

De minister van binnenlandse zaken heeft hiervoor een modelformulier ter beschikking gesteld via de website “infocoronavirus.be” van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Deze verklaring op eer moet worden ingevuld en ondertekend voorafgaand aan de reis en dient de reiziger bij zich te dragen gedurende de integrale reis.

De verklaring op eer moet gelinkt worden aan het Passenger Locator Form en moet ondersteund worden door de nodige documenten zoals medische stukken of een attest van de werkgever.

Concreet zijn volgende ‘essentiële reizen’ nog toegelaten :

  1. Dringende gezinsredenen : gezinshereniging, bezoek aan partner of echtgenoot als deze niet onder hetzelfde dak woont (voor zover aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie), verplaatsingen in het kader van co-ouderschap en huwelijken of begrafenissen
  2. Humanitaire redenen : verplaatsingen om medische redenen of de verderzetting van een medische behandeling, bijstand aan een oudere, minderjarige of andere kwetsbare personen, bezoeken aan aanverwanten in de palliatieve zorg.
  3. Studieredenen : reizen van leerlingen, studenten en stagiairs en onderzoekers met een gastovereenkomst.
  4. Diverse redenen : de zorg voor dieren over de grens, verplaatsingen om juridische verplichtingen te voldoen, dringende herstellingen om de veiligheid van een voertuig te garanderen en een verhuizing.
  5. Grensbewoners mogen alle verplaatsingen doen die onderdeel vormen van het dagdagelijkse leven voor zover ze in België ook toegelaten zijn zoals een bezoek aan de buurtwinkel of apotheker.
  6. De reizen om louter professionele redenen : reizen in het kader van het werk, met inbegrip van de reizen van beroepssporters met een topsportstatuut, professionelen uit de cultuursector en journalisten, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit.

Het tijdelijk verbod op niet-essentiële reizen gaat enkel over reizen van en naar het buitenland.

Er zijn in ons land geen maatregelen genomen die zeggen dat je dichtbij huis moet blijven.

Je mag dus in België nog gaan wandelen waar je wil en je mag ook nog steeds naar een vakantiehuis in de Ardennen of op hotel aan zee. Dat kan met je gezin en maximaal één knuffelcontact. Het is niet toegestaan om de grens over te steken om te gaan wandelen.

Een wandeling valt onder een ‘toeristische of recreatieve activiteit’ en moet dus in eigen land gebeuren. Als je een inwoner bent van een grensgemeente mag je wel nog gaan winkelen over de grens voor noodzakelijke dagdagelijkse activiteiten zoals een bezoek aan bakker of apotheker.

Mag je naar je tweede verblijf in het buitenland? Neen dat is voorlopig niet mogelijk!

Een verplaatsing naar een tweede verblijf wordt niet dermate essentieel geacht dat ze niet kan worden uitgesteld.

Ook een louter familiebezoek in het buitenland is niet meer toegelaten. Enkel een bezoek aan een echtgenoot of partner die in het buitenland woont, wordt gezien als een essentiële reis en is dus nog toegelaten. Je zal hiervoor wel moeten kunnen bewijzen dat je een stabiele of duurzaam onderhouden relatie hebt met deze persoon.

Er zijn wel een aantal uitzonderingen. Je kan nog steeds familie bezoeken in het kader van gezinshereniging, co-ouderschap, een begrafenis of huwelijk of om zorg te verlenen aan een kwetsbaar, minderjarig, ouder of gehandicapt familielid.

Voor bijkomende informatie over wat als een essentiële reis wordt beschouwd, houden wij ons graag ter beschikking.

Mr. Veerle Janssen