Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Verborgen gebrek vs. niet-conforme levering

  • Bouwrecht

Wanneer een verkochte zaak is aangetast door een verborgen gebrek, kan de koper een rechtsvordering ter vrijwaring voor verborgen gebreken instellen.

Het verborgen gebrek is een gebrek dat pas na de levering kon ontdekt worden én de zaak ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het werd beoogd.

Een rechtsvordering op grond van vrijwaring voor verborgen gebreken dient evenwel te worden ingesteld binnen een korte termijn.

Het is deze korte termijn die vaak problematisch is, aangezien de koper, nadat deze een verborgen gebrek ontdekte, vaak te lang wachtte om naar de rechtbank te stappen om een vordering in te dienen, waardoor de korte termijn verstreken was.

Vaak probeerde de koper zijn vordering dan te baseren op de ‘niet-conforme levering‘, waarbij er sprake is van een gebrek aan overeenstemming tussen hetgeen werd geleverd en hetgeen contractueel werd bepaald.

Een vordering op grond van de niet-conforme levering dient immers niet binnen een korte termijn te worden ingesteld, maar in principe binnen de gemeenrechtelijke termijn van 10 jaar voor contractuele vorderingen.

Arrest Hof van Cassatie 7 juni 2019

In een arrest van 7 juni 2019 sprak het Hof van Cassatie zich uit over de wisselwerking tussen de aansprakelijkheid van de verkoper voor verborgen gebreken en zijn aansprakelijkheid voor niet-conforme levering.

Het Hof oordeelde dat wanneer een verkochte zaak door een verborgen gebrek is aangetast, de koper alleen de rechtsvordering tot vrijwaring voor verborgen gebreken kan instellen en niet de rechtsvordering wegens niet-conforme levering. Hiermee werd de eerdere rechtspraak van het Hof van Cassatie van 19 oktober 2007 bevestigd.

Arrest Hof van Cassatie dd. 6 januari 2022

In een zeer recent arrest van 6 januari 2022 lijkt het Hof van Cassatie de ‘ontsnappingsroute’ op basis van de niet-conforme levering finaal te sluiten, door te overwegen dat ook een vordering inzake niet-conforme levering ‘zo spoedig als mogelijk‘ moet gebeuren na de aanvaarding en dit zelfs bij een verborgen niet-conformiteit.

Het Hof oordeelde: “De koper die de levering afkeurt, dient dit zo spoedig mogelijk te doen. De koper die de geleverde zaak aanvaardt, kan niet meer de ontbinding van de koop vorderen op grond van het gebrek aan overeenstemming van de geleverde zaak, onder voorbehoud van de vordering op grond van een koopvernietigend gebrek overeenkomstig artikel 1648 Oud Burgerlijk Wetboek. Deze vordering moet binnen een korte termijn worden ingesteld.”

Wordt u geconfronteerd met een verborgen gebrek na aankoop van een goed (vb. verborgen gebrek na aankoop van een voertuig of een woning) aarzel dan niet te lang om een vordering in te stellen.

Ons bouwrechtteam staat voor u klaar om uw dossier te bekijken!