Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Verkoop van autovoertuigen aan consumenten vanaf 01.11.2019 in belangrijke mate gewijzigd

  • Handels- en Economisch recht

Professionele verkopers van autovoertuigen aan consumenten weten dat onder meer de bestelbon voor nieuwe autovoertuigen aan consumenten sedert het jaar 2000 essentiële gegevens en algemene verkoopsvoorwaarden moesten bevatten zoals opgelegd door het K.B. van 9 juli 2000.

Concessiehouders van grote automerken hanteren meestal op hun bestelbon algemene verkoopsvoorwaarden die zijn opgesteld door de erkende importeurs van deze voertuigen.

De praktijk heeft ons  geleerd dat deze algemene verkoopsvoorwaarden niet altijd spoorden met de bepalingen van dit K.B. van 9 juli 2000, zodat de professionele verkopers bij betwistingen omtrent de rechtsgeldigheid en de afdwingbaarheid van een aantal clausules in het zand beten.

Bij K.B. van 5 april 2019, dat verschenen is in het Belgisch Staatsblad van 8 mei 2019, wordt het oude K.B. opgeheven.

De verkoopovereenkomsten m.b.t. nieuwe en tweedehandsvoertuigen moeten vanaf  1 november 2019 aangepast zijn of worden aan de voorschriften van het nieuwe K.B.

Dit nieuwe K.B. bepaalt uitdrukkelijk dat contractuele bedingen die strijdig zijn met de nieuwe bepalingen of die rechtstreeks of onrechtstreeks de rechten van de consument beperken of opheffen, verboden zijn en nietig.

De nieuwe verkoopovereenkomsten bevatten een reeks verplichte vermeldingen waaronder de vermelding van de totale prijs die door de consument moet betaald worden, waarin begrepen de BTW, en alle overige taksen en kosten van alle diensten die door de consument verplicht moeten worden bijbetaald.

De verkoopovereenkomst moet verder uitdrukkelijk de duur van de wettelijke garantie vermelden waarop de consument recht heeft en in voorkomend geval een precieze en duidelijke omschrijving van de geboden commerciële garanties bovenop de wettelijke garanties.

Artikel 6§2, 1° voorziet uitdrukkelijk dat de overeengekomen verkoopprijs niet voor herziening vatbaar is.

Herziening of aanpassing van de prijs wanneer de leveringstermijn van het voertuig met vier maanden overschreden is zal niet meer mogelijk zijn, ook niet wanneer de fabrikant de catalogusprijs tussentijds aanpast.

Een beding desomtrent is nietig.

Het herroepingsrecht  waarover de consument beschikt bij verkoopovereenkomsten gesloten op afstand (online) of buiten de verkoopruimten van de verkoper bedraag 14 dagen na levering van het voertuig.

Dit herroepingsrecht moet uitdrukkelijk in de verkoopovereenkomst zelf opgenomen worden.

Voor professionele verkopers van tweedehandsvoertuigen is het nieuwe K.B. van belang en brengt het nieuwe verplichtingen mee die strikt moeten worden nageleefd.

Naast de aangepaste verkoopovereenkomsten zelf moeten zij vanaf 1 november 2019 een checklist toevoegen aan de verkoopovereenkomsten dewelke een verplichte beschrijving bevat van het tweedehandsvoertuig.

Deze bijlage wordt uitdrukkelijk weergegeven in het K.B. van 5 april 2019 zelf en bevat naast de identificatiegegevens van het voertuig zelf een vermelding van de onderdelen van het voertuig, de wielen en banden, de verlichting en signalisatie, uitrustingen, beglazing en koetswerk, remmen en stuurinrichting, verbindingen met het wegdek, bouw- en koetswerk, en tenslotte de verontreiniging.

Voor al deze punten moet gemeld worden of deze in orde zijn dan wel sporen van slijtage vertonen of te herstellen zijn.

De overeenkomst zelf moet dan aanduiden of de consument voor de slijtage herstelling of aanpassing vraagt voor de levering van het voertuig of niet.

Door toevoeging van een checklist en de keuze van de consument omtrent al dan niet herstel vóór levering zullen discussies omtrent de staat van het verkochte voertuig en de “kennis” van de consument van deze staat betwistingen over al dan niet verborgen gebreken en onjuiste informatie omtrent de staat van het verkochte tweedehandsvoertuig beperken.

Wij geven u de raad zo snel mogelijk bestelbons, verkoopdocumenten en algemene verkoops-voorwaarden aan het nieuwe K.B. aan te passen.

 

Arne Van der Graesen

Ere-advocaat