Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Verplichte KBO-inschrijving voor de syndicus van een appartementsgebouw geen aprilgrap !

  • Huur en onroerend goed

Het was reeds een verplichting voor elke Vereniging van Mede-eigenaars om zich in te schrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Hierdoor ontving het appartementsgebouw, de groep assistentiewoningen, het kantorencomplex of het bedrijvenpark een ondernemingsnummer dat verplicht op alle briefwisseling dient vermeld te worden.

Op 15.03.2017 werd een K.B. uitgevaardigd betreffende de nadere regels voor de inschrijving van de syndicus van dergelijke gebouwen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Het K.B. van 15.03.2017 treedt in werking 01.04.2017.

Ten laatste op 01.04.2017 moeten  de syndici zich persoonlijk laten inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen via een ondernemingsloket.

De syndicus dient hiertoe de volgende documenten te bezorgen aan het ondernemingsloket :

1.  het ondernemingsnummer van de Vereniging van Mede-eigenaars

2.  een uittreksel uit de akte van aanstelling of benoeming.

Dit uittreksel moet de gegevens bevatten vermeld in artikel 577-8 § 2, 2° lid, eerste zin van het B.W.

3.  het rijksregisternummer of het identificatienummer in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van de syndicus indien het om een natuurlijk persoon gaat of indien het om een vennootschap gaat het ondernemingsnummer en desgevallend het rijksregisternummer of het identificatienummer in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van de vertegenwoordiger die gerechtigd is de activiteiten van de syndicus in het kader van de vennootschap uit te oefenen.

Het doel van dit nieuw K.B. en de nieuwe verplichting voor de syndicus wordt verduidelijkt in het verslag aan de Koning voorafgaand aan het K.B. van 15.03.2017.

Het doel is o.m. dat er makkelijker kennis kan genomen worden van de gegevens van de syndicus of de voorlopige syndicus zonder de betreffende mede-eigendom hierbij te moeten betrekken.

De syndicus van een pand kan dan ook op elk ogenblik worden geïdentificeerd.

Verder is het de bedoeling dat syndici of voorlopige syndici die het beroep onwettig uitoefenen, makkelijker kunnen worden opgespoord en zodoende aan de Verenigingen van Mede-eigenaars kan medegedeeld worden of de betrokkene inderdaad gerechtigd is om als syndicus op te treden.

Indien u meer informatie wenst kan u steeds ons kantoor raadplegen en tevens informatie inwinnen bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars.

Dit instituut is bevoegd voor het disciplinair toezicht op de eigen leden, maar kan zeker de nodige informatie omtrent deze nieuwe verplichting, die reeds vanaf 01.04.2017 in werking treedt, toelichten.

Arne VAN DER GRAESEN