Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

WAT MET FEESTDAGENLOON TIJDENS DE CORONACRISIS ?

  • Arbeidsrecht en Sociale-Zekerheidsrecht

Paasmaandag is reeds verstreken en binnenkort komen er weer enkele feestdagen aan, zoals 1 mei (Dag van de Arbeid), Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart (21 mei) en Pinkstermaandag (1 juni 2020). Tijdens de coronacrisis is de arbeidsovereenkomst van heel veel werknemers geschorst omwille van overmacht (corona) en zijn er veel werknemers ziek. Moet u als werkgever dan ook feestdagenloon betalen?

1. Algemeen principe

De werknemers van de privésector mogen in principe niet worden tewerkgesteld op de 10 wettelijke feestdagen van het jaar, ongeacht de aard van hun functie, hun anciënniteit en de duur van hun arbeidsprestaties.

De werkgever moet het loon voor die feestdagen betalen.

2. Schorsing van de arbeidsovereenkomst

De werknemer waarvan de overeenkomst geschorst is, behoudt het recht op loon voor die feestdag indien de feestdag zich situeert:

 – binnen de 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de eerste dag van de periode van arbeidsongeschiktheid/ziekte;

 – binnen de 14 dagen die volgen op het begin van een periode waarin de overeenkomst werd geschorst wegens tijdelijke overmacht.

Indien de arbeidsovereenkomst tijdelijk is geschorst wegens corona (overmacht) dan is de werkgever loon verschuldigd wanneer de feestdag valt in de periode van 14 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing.

Voorbeeld: Als de periode van schorsing aanvangt op 6 april, zal de werkgever het feestdagenloon voor Paasmaandag (13 april) moeten betalen. Als de periode van schorsing aanvangt op 13 april, zal de werkgever enkel het feestdagenloon voor Paasmaandag (13 april) moeten betalen en niet voor 1 mei. De werkgever zal wel het feestdagenloon moeten betalen voor 1 mei indien de periode van schorsing aanvangt op 20 april.

Deze regeling is ook van toepassing wanneer de werknemer arbeidsprestaties afwisselt met dagen tijdelijke werkloosheid.

De periode van 14 dagen vangt telkens opnieuw aan wanneer er een dag van werkloosheid volgt op een gewerkte dag. Vervolgens zullen de feestdagen die vallen binnen een periode van 14 dagen recht geven op de uitbetaling van feestdagenloon.

3. Wat wanneer de werknemer ook ziek is tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?

In dat geval hebben we te maken met twee verschillende redenen waarom de arbeidsovereenkomst wordt geschorst. Het gaat om een samenloop van schorsingen. Als principe geldt dan dat de eerste schorsingsoorzaak primeert en eventuele andere volgende schorsingen neutraliseert (chronologisch criterium). Met daarna volgende schorsingen en hun mogelijke gevolgen wordt bijgevolg geen rekening gehouden.

Voorbeelden:

1) De werknemer was al ziek vóór de werkgever de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (corona) inriep (ziekte = eerste schorsingsoorzaak)

De werknemer is ziek vanaf 6 april en de tijdelijke werkloosheid overmacht naar aanleiding van corona werd ingeroepen vanaf 10 april. Als werkgever zal u de feestdagen moeten betalen die vallen binnen de 30 kalenderdagen na aanvang van de schorsing wegens ziekte. U zal als werkgever dus zowel het feestdagenloon voor Paasmaandag moeten betalen als voor 1 mei.  

2) De werknemer wordt ziek tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid (corona) (tijdelijke werkloosheid wegens overmacht = eerste schorsingsoorzaak)

De werknemer is ziek vanaf 6 april en de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht naar aanleiding van corona is gestart op 27 maart. De eerste schorsing is tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (corona). Als werkgever zal u de feestdagen moeten betalen die vallen binnen de 14 kalenderdagen na aanvang van de schorsing. U zal als werkgever in deze situatie geen loon voor Paasmaandag (13 april) verschuldigd zijn. De werknemer zal echter ook geen uitkering wegens werkloosheid ontvangen voor deze feestdag omdat de werknemer nog altijd ziek is. De werknemer zal wel een uitkering krijgen van de mutualiteit.

4. Wat wanneer de werknemer ook ziek is tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?

Bij dit artikel willen wij nog het volgende opmerken:

  • De bovenstaande uitleg heeft geen betrekking op feestdagen die vallen tijdens een periode tijdelijke werkloosheid om economische redenen, wegens technische stoornis of weerverlet. De werkgever is verplicht het normale loon te betalen voor elke feestdag die samenvalt met een dag van tijdelijke werkloosheid om deze redenen.
  • Als een werknemer verplicht in quarantaine moet blijven maar wel in staat is om thuis te werken, bijvoorbeeld via telewerk, is er geen sprake van overmacht of arbeidsongeschiktheid. De arbeidsovereenkomst blijft in dat geval doorlopen. Wanneer de werknemer niet meer in staat is om het werk uit te voeren dan ontstaat ofwel een ziekteperiode (indien hij arbeidsongeschikt wordt verklaard) ofwel een andere situatie van tijdelijke overmacht, waarbij eventueel kan teruggevallen worden op de tijdelijke werkloosheid.

Indien u nog vragen zou hebben en bijkomende toelichting zou willen bekomen, dan kunt u steeds contact opnemen met Mr. Geert Joosten en Mr. Tine Vandeurzen.