Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

WAT TE DOEN ALS MIJN EX- ECHTGENOOT OF PARTNER HET ONDERHOUDSGELD NIET BETAALT?

  • Familierecht

Voor heel wat onderhoudsgerechtigden is het een groot probleem om betaling te bekomen van het onderhoudsgeld waar zij recht op hebben.

Deze bijdrage geeft een kort overzicht van de verschillende mogelijkheden om achterstallig onderhoudsgeld te innen.

In de eerste plaats is het aangewezen om over een uitvoerbare titel te beschikken waarin het bedrag van het onderhoudsgeld werd vastgelegd. Dit betekent dat de onderhoudsplichtige werd veroordeeld door de bevoegde rechtbank om onderhoudsgeld te betalen.

Wanneer u geen vonnis heeft waarin het onderhoudsgeld werd vastgelegd, bent u afhankelijk van de goodwill van de onderhoudsplichtige om te betalen hetgeen zeker niet wenselijk is.

Bij Wet van 21 juli 2017 heeft de wetgever een informatieplicht ingevoerd voor de rechter en tracht het daarmee voor onderhoudsgerechtigden gemakkelijker te maken om bepaalde stappen te zetten indien er niet vrijwillig wordt betaald (Wet van 21 juli 2017 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de vermelding in vonnissen betreffende de vaststelling van een onderhoudsgeld, van de mogelijkheid tot machtiging van de schuldeiser om aan de onderhoudsplichtige verschuldigde geldsommen te ontvangen, BS 22.08.2017).

Deze wet is tot stand gekomen omdat in de praktijk gebleken is dat vele onderhoudsgerechtigden deze mogelijkheid niet kennen of over het hoofd zien. Tegelijk hoopt de wetgever dat de schuldenaren van onderhoudsbijdragen tweemaal zullen nadenken alvorens beslissen om de bijdragen niet te betalen.

Vanaf 01.09.17 moet elk vonnis van de Familierechtbank de mogelijkheid vermelden om een ontvangstmachtiging te vragen.

Voortaan wordt dus in elk vonnis dat de onderhoudsbijdrage voor kinderen bepaalt en vastlegt door de rechter uitdrukkelijk gewezen op de mogelijkheid van loonmachtiging.

Loonmachtiging betekent dat de onderhoudsgerechtigde aan de rechter een toelating kan vragen om de inkomsten van de onderhoudsplichtige rechtstreeks te mogen ontvangen vanwege de werkgever.

De schuldeiser wordt toegelaten om het loon te ontvangen van de onderhoudsplichtige maar de gemachtigde onderhoudsgerechtigde kan ook de werkloosheidsuitkering of andere sociale uitkeringen van de onderhoudsplichtige rechtstreeks ontvangen.

In principe is de rechter verplicht om deze loonmachtiging toe te staan behalve in uitzonderlijke gevallen.

Het is wel van belang te benadrukken dat de rechter nooit automatisch de ontvangstmachtiging kan verlenen doch u moet dit steeds uitdrukkelijk aan de rechtbank vragen. Het vonnis geeft dus zelf geen toelating tot ontvangstmachtiging maar bevat enkel informatie over het bestaan van de mogelijkheid.

Een vonnis dat een onderhoudsbijdrage toekent, wijst ook steeds op de mogelijkheid om het onderhoudsgeld te laten innen door DAVO (dienst voor alimentatievorderingen). U kan via DAVO ook voorschotten op onderhoudsgeld bekomen in bepaalde gevallen. Om een dossier op te starten bij DAVO moet u aan een aantal voorwaarden voldoen en ook heel wat documenten bijbrengen.

Wij kunnen u helpen de nodige documenten in te vullen en te verzamelen om uw dossier bij DAVO in orde te maken.

Meestal is de enige mogelijkheid die de onderhoudsgerechtigde heeft, een gerechtsdeurwaarder in te schakelen om de niet betaalde onderhoudsbijdragen in te vorderen via loonbeslag/beslag op roerende of onroerende goederen/beslag op een bankrekening…

Bij achterstallig onderhoudsgeld kan het volledige loon van de onderhoudsplichtige in beslag worden genomen. Bij onderhoudsvorderingen kan immers door de onderhoudsgerechtigde onbeperkt beslag worden gelegd.

Voor bijkomende informatie helpen wij u graag verder.

Veerle Janssen