Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Wat te doen bij overlast van houtkachels?

  • Bestuurs- en Omgevingsrecht

Door de hoge energieprijzen grijpen steeds meer Vlamingen terug naar een ouderwetse houtkachel om hun woning te verwarmen. Het klimaat heeft last van deze kachels. Recent onderzoek toont immers aan dat de fijnstofuitstoot van houtkachels tot 7 maal hoger ligt dan de officiële testcijfers.[1]

Niet enkel het klimaat, maar ook omwonenden ondervinden last van de houtkachels, meer bepaald in de vorm van rook- en geurhinder. Dit doet zich onder meer voor wanneer de houtrook binnendringt in de woning of tuin. Het spreekt voor zich dat dit hun leefkwaliteit kan aantasten. Meer en meer Vlamingen wenden zich dan ook tot de gemeente en/of politie ten gevolge van deze hinder.

Hoe ga je nu het beste om met dit soort klachten?

 

Regelgeving

In Vlaanderen is er enkel lokale reglementering omtrent de overlast van verwarmingsinstallaties en het verbranden van materialen. Er is hierover momenteel geen algemeen geldende wetgeving.

Uiteraard kan de locatie van een schouw wel een relevant element van afweging zijn bij een omgevingsvergunningsaanvraag.

Ook op vlak van milieuaspecten is de regelgeving eerder beperkt te noemen. Enkel voor ketels op stukhout en pellets zijn er regels (zie o.m. artikel 6.6.0.1 VLAREM II en BVR 8 december 2006).

Er zijn daarnaast wel minder dwingende regels van ‘good practice’, waarop burgers zich kunnen beroepen in gerechtelijke aansprakelijkheidsprocedures.

 

Stappenplan

Vooreerst is het uiteraard van belang om te weten wat de bron is van de hinderlijke houtrook. Praat met uw buren en pols of er anderen zijn die ook last hebben van de houtkachel. Als je de vermoedelijke veroorzaker hebt gevonden is het best om een gesprek aan te knopen met hem/haar. Vaak is de hinder immers gebaseerd op onwetendheid, foutief gebruik of misverstanden. Als dialoog geen oplossing biedt, kan je steeds een beroep doen op burenbemiddeling.[2]

Als de vorige stappen niets hebben opgeleverd kan je ook terecht bij de klachtenbehandelaar of ombudsdienst van de gemeente of stad. Niet tevreden? Er bestaat ook een Vlaamse ombudsdienst.

Noemenswaardig is ook de piste van de handhaving. Als er zich een milieu- of stedenbouwkundig misdrijf voor doet kan er een proces-verbaal worden opgesteld door de lokale milieutoezichthouder. Hierna kan er strafrechtelijke of bestuurlijke vervolging volgen. Zonder medewerking van de stoker is het vaststellen van een overtreding echter niet evident.

Als ultimum remedium kan u uiteraard ook naar de rechtbank stappen. In het (nieuw) Burgerlijk Wetboek zijn de bepalingen inzake bovenmatige burenhinder voortaan opgenomen in artikel 3.101, §1, eerste lid:

“ Naburige eigenaars hebben elk een recht op het gebruik en genot van hun onroerend goed. Bij de uitoefening van hun gebruik en genot eerbiedigen ze het geschapen evenwicht door geen hinder op te leggen aan de nabuur die de normale ongemakken uit de nabuurschap overtreft en hem toerekenbaar is. ”[3]

Het is in dit soort geschillen aan te raden om eerst een oproeping in verzoening te vragen bij de vrederechter. Dit kan u een hoop kosten uitsparen. Als er niet tot een oplossing gekomen wordt, kan de klager zich ook tot de vrederechter wenden om een einde te stellen aan de bovenmatige hinder. De volgende maatregelen kunnen cumulatief worden opgelegd:

  • een geldelijke compensatie;
  • een vergoeding van de kosten voor het uitvoeren van werken op het gehinderde onroerend goed om de hinder tot een normaal niveau te herleiden en/of;
  • het bevel de handeling die het evenwicht verstoort/verbreekt te staken of op het hinderende onroerend goed maatregelen te nemen die de hinder verminderen tot het normale niveau.

 

De cel bestuurs- en omgevingrecht van GEVACO Advocaten is steeds beschikbaar om u bij te staan bij problemen van bovenmatige burenhinder.

 

[1] Comparison of test method EN 16510-1:2018 with EN-PME test method vs NS 3058-1/2:1994 and NS 3059:1994.

[2] https://www.besafe.be/nl/burenbemiddeling.

[3] In werking getreden op 1 september 2021.