Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Werkt u met opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid?

  • Arbeidsrecht en Sociale-Zekerheidsrecht

LET OP: VANAF 1 OKTOBER 2018 BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN

Vanaf 1 oktober 2018 treedt de nieuwe cao (NAR) nr.108/2 in werking. Deze cao wijzigt de artikelen 33 en 34 van de huidige cao nr.108 betreffende tijdelijke arbeid en uitzendarbeid. Het doel van deze wijzigingen bestaat erin het oneigenlijk gebruik van opeenvolgende dagcontracten te bestrijden.

I              What’s new?

Artikel 33 § 3 wordt geherformuleerd en schrijft nu voor dat de gebruiker (de onderneming die gebruik maakt van de uitzendkrachten) de nood aan flexibiliteit maar bewijst voor zover en inde mate dat het werkvolume bij de gebruiker afhankelijk is van externe factoren of het werkvolume sterk fluctueert of gekoppeld is aan de aard van de opdracht;

Artikel 34 verplicht de gebruiker om elk semester (geen specifiek tijdstip) de ondernemingsraad of, bij ontstentenis van de ondernemingsraad, de vakbondsafvaardiging, te informeren over het gebruik van de opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid;

Artikel 34 verplicht de gebruiker om elk semester (bij het begin) de ondernemingsraad of, bij ontstentenis van de ondernemingsraad, de vakbondsafvaardiging, te informeren over:

1) Het aantal opeenvolgende dagcontracten in het voorgaande semester en het aantal uitzendkrachten dat in het voorgaande semester met een opeenvolgend dagcontract werd tewerkgesteld;

2) Het door de gebruiker aan te leveren voor de nood aan flexibiliteit om gebruik te maken van opeenvolgende dagcontracten. Deze informatie moet statistisch onderbouwd worden en kan worden aangevuld met elementen die aantonen dat de gebruiker alternatieven heeft onderzocht voor het gebruik van opeenvolgende dagcontracten. Bovendien moet het aantal opeenvolgende dagcontracten proportioneel zijn ten aanzien van de aangetoonde nood aan flexibiliteit;

3) Het aantal uitzendkrachten per schijf van opeenvolgende dagcontracten. Deze informatie dient enkel meegedeeld te worden op uitdrukkelijk verzoek van de werknemersvertegenwoordigers van de ondernemingsraad, of bij ontstentenis, de vakbondsafvaardiging. Het aantal uitzendkrachtenwordt collectief en niet-nominatief meegedeeld. De cao nr. 108/2 voegt een indicatief formulier toe met alle verplichte vermeldingen.

Tenslotte voert artikel 34 ook de verplichting in voor de gebruiker om de ondernemingsraad of, bij ontstentenis van een ondernemingsraad, de vakbondsafvaardiging, jaarlijks te raadplegen over het gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid en de motivatie om blijvend gebruik te maken van de opeenvolgende dagcontracten.

II             Te onthouden?

Indien u gebruik maakt van opeenvolgende dagcontracten dient u vanaf 1 oktober 2018 steeds na te gaan of er sprake de nood aan flexibiliteit om gebruik te maken van opeenvolgende dagcontracten. Daarnaast dient u semestriële informatiesessies te organiseren. De eerste sessie zal moeten plaatsvinden in het begin van het eerste semester van 2019. In deze sessie zal het voornamelijk gaan over het gebruik van dagcontracten in het vierde kwartaal van 2018. Het is dus aangewezen dat u vanaf 1 oktober 2018 de nodige aandacht besteedt aan de motivatie voor het gebruik van dagcontracten.

 

Tine Vandeurzen