Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

WETSVOORSTEL VAN 25.01.17 TOT HERVORMING VAN HET ERFRECHT

  • Erfenisrecht

Op 25.01.17 werd een wetsvoorstel ingediend tot hervorming van het erfrecht.

Doelstelling van de wetgever is het huidige erfrecht te moderniseren. De huidige regels en principes dateren van 1804 en de wetgever wil deze regelgeving aanpassen aan de langere levensverwachting en de moderne samenlevingsvormen.

De 3 pijlers van het nieuwe erfrecht zijn :

Meer flexibiliteit

Meer rechtszekerheid

Meer afstemming op de familiale verhoudingen

De eerste pijler impliceert dat er afgestapt wordt van het huidige principe van de erfrechtelijke reserve. Deze reserve blijft wel behouden doch de wetgever wil de beschikkingsvrijheid van de erflater verruimen en de wettelijke reserve beperken tot de helft van de nalatenschap zodat geen rekening meer moet worden gehouden met het aantal erfgenamen bij het bepalen van de wettelijke reserve.

De erfrechtelijke reserve van de ouders zou worden afgeschaft en er wordt in de plaats een onderhoudsvordering gesuggereerd.

Het wetsvoorstel voorziet ondermeer ook in de mogelijkheid om een globale erfovereenkomst te sluiten waarbij tussen alle erfgerechtigden gestreefd wordt naar een subjectief evenwicht dus geen totale gelijkheid. Dit is alleszins een zeer vernieuwende evolutie aangezien in de huidige regelgeving er een principieel verbod geldt op erfovereenkomsten.

In die hypothese kan er dan ook rekening worden gehouden in dergelijke globale overeenkomst met stiefkinderen, kleinkinderen enz.

In het wetsvoorstel wordt dan een algemeen kader opgenomen met voorwaarden waaraan de erfovereenkomsten dienen te voldoen.

Eens de wet gestemd is, zal uiteraard rekening moeten worden gehouden met diverse overgangsbepalingen.

Wij houden u verder geïnformeerd.