Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Wie te laat betaalt, betaalt twee keer…

  • Aansprakelijkheids-, Verzekerings- en Verkeersrecht

Wanneer u een verkeersovertreding heeft begaan, bestaat de kans dat u een “voorstel tot onmiddellijke inning” ontvangt. Indien u het voorgestelde bedrag betaalt, komt de strafvordering te vervallen en zal u dus niet worden vervolgd voor de begane inbreuk.

In een recent arrest van het Hof van Cassatie werd beslist dat een laattijdige betaling van een voorstel tot onmiddellijke inning, zelfs als die betaling slechts enkele dagen na de voorziene datum werd uitgevoerd, de strafvordering echter niet doet vervallen.

Een man had een voorstel tot onmiddellijke inning ontvangen voor een snelheidsovertreding. Hij betaalt de voorgestelde boete door onzorgvuldigheid pas na de voorziene termijn van 10 dagen. In dezelfde week van de betaling,  ontvangt de man een brief van het Openbaar Ministerie, met daarin een voorstel tot minnelijke schikking. Gezien de man die week reeds had betaald, vertrouwde hij erop dat alles in orde was. Niettemin ontvangt de man enige tijd later een dagvaarding. Hij wordt strafrechtelijk vervolgd voor de snelheidsovertreding.

Zowel voor de politierechtbank als voor de rechter in beroep argumenteerde de man dat de strafvordering diende te komen vervallen, gezien hij gevolg had gegeven aan de onmiddellijke inning. Dat de betaling laattijdig zou zijn gebeurd, maakte volgens de man niets uit. Volgens de man had het Openbaar Ministerie immers zelfs bevestigd dat de betaling van de onmiddellijke inning niet aan een op straffe van nietigheid voorgeschreven termijn verbonden is, gezien zij zelf na verstrijken van de termijn nog een voorstel tot minnelijke schikking had verstuurd.

De eerste rechter en de beroepsrechter gaven de man echter ongelijk. Beide rechtbanken stelden dat enkel een tijdige betaling de strafvordering kan doen vervallen. De man tekende cassatieberoep aan, doch kreeg ook daar ongelijk.

Wat voor een laattijdige betaling geldt, geldt bovendien ook voor een betaling die gebeurt met vermelding van een niet-correcte gestructureerde mededeling. De betaling met vermelding van een niet-correcte gestructureerde mededeling wordt evenmin aanzien als een betaling die de strafvordering doet vervallen.

Wanneer u dus een voorstel tot onmiddellijke inning ontvangt na het begaan van een verkeersovertreding, is het uiterst belangrijk dat u de boete binnen de voorziene termijn betaalt, en dat u bij betaling de correcte mededeling vermeldt.

Een verdere vervolging brengt immers behalve de boete bijkomende kosten met zich mee. Wie te laat (of verkeerd) betaalt, betaalt dus twee keer.