Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

WONINGHUUR EN REGISTRATIE

  • Huur en onroerend goed

Men is verplicht een schriftelijk huurcontract op te stellen voor een woning die dient als hoofdverblijfplaats.

Wanneer het een huurcontract betreft dat uitsluitend bestemd is voor de huisvesting van een gezin of van één persoon dat MOET de eigenaar het huurcontract laten registreren.

Deze registratie is gratis en moet gebeuren binnen de twee maanden vanaf de ondertekening van de huurondertekening.

Waar de registratie een verplichting uitmaakt voor de verhuurder is de registratie door de huurder slechts facultatief.

Huurcontracten kunnen voortaan geregistreerd worden via de applicatie “MyRent”.

Dit is een online toepassing door FOD Financiën.

Het huurcontract MOET geregistreerd worden op het registratiekantoor dat bevoegd is voor de plaats waar het onroerend goed is gelegen.

Als u gehouden bent tot registratie maar aan deze juridische verplichting niet hebt voldaan, heeft dit soms kwalijke gevolgen.

Wanneer het niet-geregistreerde huurcontract betrekking heeft op een hoofdverblijfplaats en gesloten werd voor een periode langer dan drie jaar, dan kan uw huurder het contract beëindigen zonder enige opzegtermijn en heeft dit voor de huurder bovendien voor gevolg dat wanneer die hoofdverblijfplaats wordt verkocht door de verhuurder, de huurder zich niet kan verzetten tegen de uitzetting door de nieuwe eigenaar.

De verhuurder en de huurder hebben er dus belang bij toe te zien op of te zorgen voor de registratie van de schriftelijke huurovereenkomst.

De hierboven beschreven registratieverplichting is terug te vinden in de Woninghuurwet van

20 februari 1991 onder artikel 3, paragraaf 5, alinea 3.

Ons advies aan huurder en verhuurder is er op toe te zien en te controleren of de schriftelijke huurovereenkomst wel degelijk en tijdig werd geregistreerd en tussen partijen het bewijs van de registratie te doen voorleggen uiterlijk binnen de twee maanden na de datum dat de huur-overeenkomst werd gesloten.

Wij stellen vast dat deze registratieverplichting in de praktijk nogal op slordige wijze wordt nageleefd of niet nageleefd.

De clausule in de geschreven huurovereenkomst dat de huurder de verplichting heeft om te zorgen voor de registratie is een rechtsgeldige clausule maar is enkel nuttig indien de verhuurder er op toeziet dat de registratie tijdig is gebeurd.

In principe is het beter dat de verhuurder zelf het initiatief neemt om geschreven huurcontracten te laten registreren via de applicatie die hiertoe werd gecreëerd.

A. VAN DER GRAESEN,

advocaat.