Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

WONINGHUUR: UITHUISZETTING (TIJDELIJK?) TERUG MOGELIJK

  • Huur en onroerend goed

Eind vorig jaar vestigden wij er in deze bijdrage uw aandacht op dat daar waar in de eerste periode van lock-down begin 2020 gedwongen uithuiszettingen door een gerechtsdeurwaarder in Vlaanderen uitdrukkelijk verboden werden bij Besluit van de Vlaamse regering, een dergelijk verbod door de Vlaamse overheid niet uitgevaardigd werd in het najaar van 2020.  Dit in tegenstelling tot in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest, waar de deelregeringen uithuiszettingen wel tijdelijk opnieuw verboden. 

De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van haar kant ging, in navolging van het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, in het najaar wel opnieuw over tot uitvaardiging van een richtlijn, waarin uitzetting van iemand op zijn domicilieadres terug verboden werd.  Dit dus ook voor wat betreft het Vlaamse grondgebied.  Uitzondering hierop waren volgens de richtlijn de uithuiszettingen waarvan op voorhand geweten was dat de bezetter het pand reeds verliet.  Als ter plaatse vastgesteld zou worden dat er toch nog iemand in het pand verbleef, moest de deurwaarder zich terugtrekken.   

De vraag werd toen gesteld of er met het uitvaardigen van deze richtlijn door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarder geen onaanvaardbare onevenredigheid gecreëerd wordt tussen de positie van schuldeiser en schuldenaar en of voor deze beperkingen in Vlaanderen geen wettelijke grondslag vereist was. 

Het niet opnieuw uitvaardigen van een verbod door het Vlaams Gewest werd gemotiveerd door de stelling dat er al een streng advies van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders uitging naar haar leden om geen uithuiszettingen te laten doorgaan. 

De aanbeveling van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van 1 november 2020 aangaande het niet laten doorgaan van uithuiszettingen werd op 6 januari 2021 evenwel ingetrokken. 

Concreet betekent dit dat uithuiszetting in Vlaanderen opnieuw mogelijk is. Er is actueel immers geen verbod dat van de overheid uitgaat, en evenmin nog een deontologische richtlijn ten aanzien van de gerechtsdeurwaarders. 

De deurwaarders zullen waar nodig dan ook verzocht worden hun activiteiten te activeren. 

Of het Vlaams Gewest gelet op de beslissing tot intrekking van de aanbevelingen voor de deurwaarders door het directiecomité van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders alsnog een verbod zal uitvaardigen, is afwachten. 

Wij volgen de situatie op en houden u op de hoogte! 

Mr. Katleen Lemmens