Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

ZIJN DE MB’S VAN 19 MAART EN 3 APRIL 2020 WEL VAN TOEPASSING?

  • Aansprakelijkheids-, Verzekerings- en Verkeersrecht

Conform een besluit van de minister van Economie van 19 maart 2020 (BS 20 maart 2020), werd de verplichte terugbetaling van pakketreizen door reisorganisaties ingevolge een annulering omwille van het coronavirus opgeschort. Reisorganisatoren beschikken thans over de mogelijkheid om in zulke gevallen tegoedbonnen aan de reizigers uit te reiken.

Conform het ministerieel besluit van 3 april 2020 dat op 6 april 2020 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en alsdan in werking is getreden, werd deze regelgeving aangepast. Hierover werd reeds eerder gecommuniceerd door ons dat o.i. deze regelgeving tegen de Europese Richtlijnen indruist (klik hier).

Terzake verwijzen de MB’s naar het Wetboek van economisch recht, artikel XVIII.1.

Dit artikel bepaalt in § 1 dat:

Wanneer uitzonderlijke omstandigheden of gebeurtenissen de goede werking van de economie geheel of gedeeltelijk in gevaar brengen of kunnen brengen, kan de minister het aanbieden en verrichten van diensten, de invoer, de productie, de fabricage, de bereiding, het in bezit houden, de verwerking, het gebruik, de verdeling, de aankoop, de verkoop, de uitstalling, de vertoning, het te koop aanbieden, de levering en het vervoer van producten die hij aanwijst, verbieden, reglementeren of controleren.

Hij kan de uitoefening van deze activiteiten voorbehouden aan personen of bedrijven die hij aanwijst of de inrichtingen sluiten waarvan de activiteit hem overbodig of schadelijk voorkomt.

Hij mag de bevoorrading van elke persoon en onderneming die een bedrijvigheid uitoefenen die op grond van het eerste lid wordt gereglementeerd of gecontroleerd, inkrimpen of schorsen, wanneer zij weigeren de instructies, die hun worden verstrekt, uit te voeren of als zij door hun verzet, hun nalatigheid of om een andere reden de goede werking van de economie volledig of gedeeltelijk belemmeren.

De maatregelen, bedoeld in voorgaande leden, beperken zich tot wat strikt noodzakelijk is voor het oplossen of het vermijden van de economische moeilijkheden, die worden of kunnen worden veroorzaakt door de uitzonderlijke omstandigheden of gebeurtenissen. Ze zijn beperkt in de tijd en mogen niet langer duren dan voornoemde omstandigheden of gebeurtenissen vereisen.”

Echter stelt § 2 dat het ministerieel besluit genomen op basis van voorgaande paragraaf, zo spoedig mogelijk bevestigd wordt door een koninklijk besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad.

Indien dit besluit niet wordt bevestigd door de Koning, wordt het geacht nooit uitwerking te hebben gehad.

Terzake is er geen KB gepubliceerd tot op heden zodoende dat wij menen dat deze MB’s geen uitwerking hebben.

Mr. Kurt Smets