Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Aanpassingen aan het appartementsrecht goedgekeurd

  • Huur en onroerend goed

Het parlement verricht op dit ogenblik werkzaamheden om een aantal belangrijke praktische wijzigingen door te voeren in het appartementsrecht.

In haar zitting van 7 juni 2018 werden onderstaande wijzigingen goedgekeurd. Van zodra deze kracht van wet hebben, komen wij hierop terug in onze nieuwsbrief.

Het is nu enkel nog wachten op de publicatie van die wet.

Hieronder treft u een overzicht aan van de belangrijkste wijzigingen.

1.         Incasso provisies :

Er bestond allergrootste onduidelijkheid over het mandaat dat een syndicus had om tot incasso over te gaan van achterstallige bijdragen/provisies.

Tot dusver dienden wij het advies te geven dat de algemene vergadering jaarlijks aan de syndicus mandaat gaf om het nodige te doen achterstallige bijdrage in te vorderen.

Voor zover de algemene vergadering een dergelijk mandaat niet gaf aan de syndicus bestond en bestaat er onduidelijkheid of de syndicus as such, uit hoofde van zijn functie, de bevoegdheid heeft tot invordering over te gaan.

De nieuwe wet brengt verandering.

De syndicus heeft niet langer een mandaat nodig van de algemene vergadering om tot invordering over te gaan van de achterstallen.

Een verder punt van discussie bestond erin wie gehouden is tot betaling van de bijdrage m.n. de (naakte) eigenaar ofwel de vruchtgebruiker. De nieuwe wet gaat hieraan verhelpen door zowel de eigenaar als vruchtgebruiker hoofdelijk aansprakelijk te stellen tot betaling van bijdrage aan de VME.

De wetgever neemt zich voor tevens een voorrecht in het leven te roepen ten voordele van  de VME m.n. dat bij niet betaling van achterstallige bijdrage de VME, bij voorrang op andere niet preferentiële schuldeisers, de uitvoering ervan kan realiseren door uitwinning op het betrokken onroerend goed.

2.         Individueel gebruiksrecht van gemene delen :

Bepaalde gemene delen zoals een dakterras, die tot de gemene delen behoren, worden in de praktijk en door bepalingen dienaangaande in de basisakte, vaak door individuele eigenaars gebruikt.

Een dergelijk gebruik rust door een wetswijziging op de kavel en is niet persoonsgebonden.

Het gebruiksrecht gaat aldus mee over bij vervreemding van de kavel.

Wijzigingen desbetreffend zijn mogelijk mits de algemene vergadering hierover beslist met minstens 4/5de meerderheid.

 

 

3.         Bijstand op algemene vergadering :

 

Voortaan is het mogelijk dat een mede-eigenaar zich laat bijstaan, bv. door een advocaat/notaris/vastgoedmakelaar op de algemene vergadering. Men dient voorafgaandelijk de algemene vergadering aan de syndicus door te geven door wie men wordt bijgestaan.

Het systeem van de volmachten blijft ongewijzigd.

4.         Verplichte wettelijke reserve :

Van de te storten bijdrage dient minstens 5% te worden gereserveerd voor het uitvoeren van renovatiewerken.

Dit moet vermijden dat bij de uitvoering van renovatiewerken er onvoldoende fondsen zijn om die werken  te betalen. Dat er geen te grote bijdrageplicht is voor de individuele eigenaar om renovatiewerken te kunnen uitvoeren. De VME heeft als het ware een reserve om wezenlijke werken uit te voeren. Dit zal ook speculatie op de markt tegengaan. Thans verkopen eigenaars hun appartement omdat er grote en dure renovatiewerken voor de boeg staan.

Weet dat de algemene vergadering hiervan kan afwijken door deze wettelijke reserve niet te voorzien bij de 4/5de meerderheid.

5.         Uitvoering werken; quorum gewijzigd :

Vroeger diende de algemene vergadering met een meerderheid van 3/4de te beslissen tot het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden. Thans volstaat 2/3de meerderheid.

De unanimiteitsvereiste voor afbraak en heropbouw is ook vervangen door een 4/5de meerderheid.

Wij houden u verder op de hoogte als de wet in het Belgisch Staatsblad verschijnt.

Jan Swennen