Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Het belang van een goede plaatsbeschrijving

  • Huur en onroerend goed

Verhuurders worden steeds vaker geconfronteerd met aanzienlijke schade aan de woning die zij verhuren.

Teneinde deze schade te kunnen terugvorderen van de huurder, is het van belang dat u als verhuurder in het bezit bent van een gedetailleerde plaatsbeschrijving bij aanvang en bij het einde van de huur, zodat u op basis hiervan de schade kan bewijzen.

In principe dient een huurder het gehuurde goed te gebruiken als een goede huisvader en op het einde van de huurtijd dient hij het goed terug te geven in de staat waarin het zich bevond bij aanvang van de huur.

De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen en de verliezen die gedurende de huurtijd zijn ontstaan.

Om concreet na te gaan in welke staat het gehuurde pand moet worden teruggeven, is het van belang te weten of partijen een plaatsbeschrijving hebben opgemaakt. In de plaatsbeschrijving wordt de gedetailleerde staat van de woning nauwkeurig beschreven.

U maakt best een plaatsbeschrijving op voor uw huurder zijn intrek neemt in de woning. De woning is dan nog onbemeubeld en de staat bij aanvang kan duidelijk vastgesteld worden. U hebt echter ook de mogelijkheid om de plaatsbeschrijving op een later tijdstip op te maken, dit tot één maand na aanvang van de huurovereenkomst.

Om geldig te zijn, moet de plaatsbeschrijving aan volgende voorwaarden voldoen:

  • verhuurder en huurder moeten bij de opstelling van de huurstaat aanwezig zijn.
  • verhuurder en huurder moeten het document dateren en ondertekenen.
  • de huurstaat moet voldoende gedetailleerd zijn. Vage omschrijvingen als ‘beide partijen erkennen dat het goed in goede staat is’, volstaan niet.

Aan het einde van de huurperiode is uw huurder verplicht om de huurwoning terug te geven in haar oorspronkelijke staat. Om te beoordelen of dat ook gebeurd is, vergelijkt men op dat ogenblik de woning met de oorspronkelijke plaatsbeschrijving. Met schade door overmacht, ouderdom of gewone slijtage wordt geen rekening gehouden. Voor alle andere schade is de huurder wel aansprakelijk.

De plaatsbeschrijving is dan ook een belangrijk referentiepunt. Indien er geen plaatsbeschrijving is opgemaakt, gaat de wet er namelijk van uit dat de huurder het pand bij het einde van de huur teruggeeft in de staat waarin hij het destijds gekregen heeft.

Een goede plaatsbeschrijving biedt bijgevolg houvast en vermijdt discussies over de huurdersaansprakelijkheid.

Wordt u zelf geconfronteerd met schade veroorzaakt door uw huurder of bent u huurder en tracht uw verhuurder – ten onrechte – schade in uw schoenen te schuiven, dan kan u steeds contact opnemen met ons kantoor.

Mr. Charlotte Van Thienen

© 2021 Gevaco advocaten – advocatenkantoor te Beringen