Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

BENT U WEL CORRECT INGESCHREVEN IN DE KBO?

  • Handels- en Economisch recht

In een nieuwsbericht van 08 juni 2016 informeerden wij u reeds omtrent het belang van de (juiste) inschrijving in de Kruispuntbank van ondernemingen, aangezien een niet- of niet correcte inschrijving op het ogenblik van het inleiden van een vordering, kan leiden tot de onontvankelijkheid hiervan.

Het Hof van Beroep te Antwerpen oordeelde in haar arrest van 02 mei 2016 reeds dat een vordering toch ontvankelijk is in geval van een niet-correcte inschrijving indien blijkt dat de beheerders van de KBO een vergissing hebben begaan en deze vergissing kosteloos en met terugwerkende kracht rechtzetten.

In bovenvermeld geschil was cliënt bij aanvang van haar activiteit wel onder een correcte inschrijving opgenomen in het toenmalige handelsregister, doch bij de overzetting van de gegevens naar de KBO in 2003 door de beheerders van de KBO werd een materiële vergissing begaan waardoor de inschrijving naar een verkeerde Nacebel code was omgezet.

Inmiddels heeft de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen in een nagenoemd identieke zaak het standpunt van het Hof gevolgd en gesteld dat het gaat om een verbetering met terugwerkende kracht op basis van de gegevens van de correcte inschrijving in het handelsregister en niet om een regularisatie door een bijkomende inschrijving met ingang van een bepaalde datum. Ook hier oordeelde de rechtbank dat de vordering ontvankelijk was in de zin van artikel III.26 WER.