Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Beslag op het voertuig door openstaande schulden van de titularis van het kenteken ?

  • Aansprakelijkheids-, Verzekerings- en Verkeersrecht

Ingevolge de programmawet van 25.12.2016 kunnen vanaf 01.01.2017 niet alleen openstaande schulden van de eigenaar maar ook openstaande schulden van de titularis van het kenteken aanleiding zijn voor een beslag van het voertuig, eventueel gevolgd door de verkoop van de wagen.

Douaniers, inspecteurs van de Vlaamse Belastingsdienst en de Ambtenaren van de Politie zijn gemachtigd beslag te leggen op voertuigen dewelke zij uit het verkeer halen met het oog op de inning van onbetaalde verkeersbelasting of boetes.

Daar waar aanvankelijk enkel beslag kon gelegd worden op het voertuig wegens onbetaalde belastingen of boetes van de eigenaar van het voertuig, kon sedert de programmawet van 05.12.2016 het voertuig eveneens in beslag genomen worden voor openstaande schulden van de titularis van het kenteken.

Dit betekent dat de voertuigen eigendom van leasemaatschappijen in beslag kunnen genomen worden en verkocht kunnen worden zonder dat de leasemaatschappijen hiervan kennis hebben.

Om deze reden hebben een aantal leasemaatschappijen en beroepsorganisaties van autoverhuurbedrijven in juni 2017 een verzoekschrift neergelegd tot vernietiging van de programmawet van 25.12.2017 bij het Grondwettelijk Hof.

Het  Hof oordeelde dat ingevolge de kentekenaansprakelijkheid de ambtenaren niet verplicht zijn een onderzoek te doen naar wie de eigenaar van het voertuig is en  dat de Beslagrechter ingeval van een revindicatievordering overeenkomstig art. 1514 Ger.W. enkel kan vaststellen dat de ambtenaren correct hebben gehandeld volgens hun wettelijke bevoegdheid.

Het Hof besloot dan ook dat het grondwettelijk recht van toegang tot de rechter derhalve niet concreet is,  gezien de beroepsmogelijkheid bij de beslagrechter in dat geval louter theoretisch is.

Bij arrest van 04.10.2018 van het Grondwettelijk Hof worden dan ook de artikelen 51 tot 58 van de Programmawet van 25.12.2016 vernietigd.

Dit betekent dat zolang de nalatige kentekenhouder niet de eigenaar van het voertuig is, voorlopig, in afwachting van een nieuw wetgevend initiatief, de ambtenaren het voertuig niet in beslag kunnen nemen.

Ann Van Dijck