Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

CENTRAAL REGISTER VAN SOLVABILITEIT

  • Handels- en Economisch recht

Op 1 april 2017 werd het “centraal register solvabiliteit” geactiveerd.

Vanaf  die  datum wordt elk faillissementsdossier uitsluitend op elektronische wijze opgebouwd, bewaard en beheerd.

Bedoeling is dat de communicatie tussen de verschillende actoren van een faillissement voortaan via het digitaal platform “RegSol” verloopt.  Zowel schuldeisers, curatoren, Rechter-commissarissen, magistraten, het openbaar ministerie en de griffie  zullen via deze geïnformatiseerde databank documenten kunnen opstellen, ondertekenen en uitwisselen.  De klassieke papierstroom verbonden aan de afhandeling van een faillissementsdossier zal hiermee afgebouwd kunnen worden en een faillissementsdossier is op die manier ook op ieder ogenblik digitaal raadpleegbaar.

Het register bestaat uit een openbaar deel dat toegankelijk is voor alle belanghebbenden en een privaat deel dat enkel toegankelijk is voor de curator, de rechter-commissaris, het openbaar ministerie en de griffie.

Wat vooral van belang is, is dat indien u schuldeiser bent in een faillissement u voortaan enkel nog op elektronische wijze aangifte zal kunnen doen van uw schuldvordering.  Een aangifte verzonden via de post aan de rechtbank van koophandel wordt niet langer aanvaard.

U kan de aangifte zelf indienen, dan wel ze door uw raadsman laten indienen, via www.regsol.be .

Per aangifte dient er een retributie van 6,00 euro betaald te worden.  De retributies zijn vrijgesteld van BTW en bedoeld om de werkingskost van het systeem te dekken.

Natuurlijke personen en rechtspersonen die in het buitenland gevestigd zijn, zijn vrijgesteld van de verplichting tot elektronische aangifte. Zij dienen hun aangifte voortaan via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs naar de curator te versturen, in plaats van naar de griffie, dewelke vervolgens zorg draagt voor opname in het register.

Eens de aangifte ingediend is, krijgt u als schuldeiser toegang tot het faillissementsdossier.

Voor verdere vragen omtrent dit nieuwe systeem kan u steeds op ons kantoor terecht.

 

Katleen Lemmens

29 mei 2017