Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

CRYPTOMUNTEN: VERKOPEN OF NIET EN WAT MET DE EVENTUELE BELASTBAARHEID VAN GEREALISEERDE MEERWAARDEN?

  • Fiscaal recht

De cryptomunten kennen opnieuw een stijgende tendens. Hoog tijd om de mogelijke belastbaarheid van eventuele meerwaarden onder de aandacht te brengen voor het geval dat u (een gedeelte van) uw cryptomunten zou willen verkopen.

Er zijn drie mogelijke taxatieregimes voor gerealiseerde meerwaarden:

  • Ofwel zijn de meerwaarden niet belastbaar, omdat zij kaderen binnen het normale beheer van het private vermogen (zou een goede huisvader dezelfde handelingen stellen?).
  • Ofwel zijn de meerwaarden belastbaar als divers inkomen tegen een belastingtarief van 33% (art. 90, 1° WIB 92), omdat het normale beheer van het privévermogen wordt overstegen (er is sprake van speculatie of abnormale verrichtingen van beheer van het privévermogen).
  • Ofwel zijn de meerwaarden belastbaar als beroepsinkomen tegen progressieve belastingtarieven, omwille van het feit dat er zodanig veel verrichtingen worden gesteld dat er sprake is van een beroepsactiviteit.

 

Aan de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken (hierna: “DVB”), die bepaalt hoe de belastingwetten zullen worden toegepast op een specifieke situatie of verrichting die op fiscaal vlak nog geen uitwerking heeft gehad, werden verschillende situaties voorgelegd.

Hieruit blijkt eerst en vooral dat er veel belang gehecht wordt aan welk percentage van uw totale roerend vermogen u investeert in cryptomunten.

In een eerste geval investeerde de aanvrager van de ruling de voorbije jaren meer dan 40% van zijn roerend vermogen in cryptomunten. Een investering van meer dan 40% van het roerend vermogen kadert volgens de DVB niet in het normale beheer van een privévermogen, zodat de meerwaarden gekwalificeerd moeten worden als een divers inkomen. Dit heeft een belastbaarheid tot gevolg van aan een tarief van 33%.

Ook een andere aanvrager (actief in de banksector), die reeds sinds 2017 in cryptomunten heeft belegd voor ongeveer 50% van zijn spaargeld, richtte zich tot de DVB. Niet alleen werd 50% van zijn spaargeld geïnvesteerd in cryptomunten, maar ook werden op korte tijd reeds zeer veel aankoop- en verkooptransacties verricht, hetgeen volgens de DVB onvermijdelijk een belastbaarheid van de meerwaarden als divers inkomen tot gevolg zal hebben.

Maar ook wie maandelijks meer dan 30% van zijn loon in cryptomunten investeert, zal bot vangen. De DVB is van oordeel dat dit niet meer beschouwd kan worden als een normale verrichting van beheer van een privévermogen.

Zelfs bij een investering van 25% van het roerend vermogen van de aanvrager in cryptomunten, waarbij de meerwaarde zou gerealiseerd worden op een cryptomunt die twee maanden ervoor werd aangekocht, is de DVB van oordeel dat er sprake is van speculatie met een belastbaarheid als divers inkomen tot gevolg.

In de specifieke situatie van een erfgenaam die een bedrag van 143.793,00 euro (dat hij had verkregen uit een erfenis) investeerde in cryptomunten, werd eveneens geoordeeld dat de meerwaarden belastbaar zouden zijn als divers inkomen. In dit specifieke geval vertegenwoordigde het aankoopbedrag van 143.793,00 € 28% van zijn totale roerend vermogen en ontving de aanvrager een vervangingsinkomen wegens ziekte. Ook het korte tijdsbestek tussen de aankoop en de verkoop (< 1 jaar) speelde mee in de beoordeling van de DVB.

Niet alleen het bedrag van de investering (eventueel uitgedrukt in het percentage van uw totale vermogen) of de duurtijd waarin u in het bezit bent/blijft van de cryptomunten speelt een rol.

Ook de frequentie van de aan- en verkoopverrichtingen speelt mee in de beoordeling. De situatie waarin de aanvrager tientallen aankoopverrichtingen heeft gesteld in slechts enkele maanden tijd wordt eveneens door de DVB beschouwd als een abnormaal beheer van het privévermogen.

Dit is ook het geval voor de aanvrager die met de helft van zijn roerend vermogen geïnvesteerd heeft in twintig verschillende munten en over een tijdspanne van één jaar meer dan 1.000 verrichtingen heeft gesteld. De aanvrager hanteerde hierbij de volgende “gevoelsmatige” beleggingsstrategie: op basis van ervaring en het sentiment van de markt probeerde hij laag in te kopen om vervolgens een meerwaarde te realiseren op een gunstig moment. Omdat de koers van de cryptomunten waarin hij belegde, nogal volatiel was, trachtte hij op tijd (een deel van) de munten te verkopen om beperktere meerwaarden vast te klikken. De verwachting was immers dat indien hij te lang zou wachten, de koers na een bepaald moment zou dalen onder de aankoopkoers en dit trachtte hij te vermijden. De aanvrager deed geen beroep op specifieke software.

Overwegend is er sprake van een belastbaarheid als divers inkomen.

In eerder uitzonderlijke gevallen wordt er ook geoordeeld dat de gerealiseerde meerwaarden belastbaar zullen zijn als beroepsinkomen (progressieve tariefschrijven). Opdat er sprake is van een beroepsinkomen kijkt de DVB onder andere naar de beroepsactiviteit van de aanvrager (heeft de aanvrager tijdens zijn beroepsactiviteit kennis opgedaan over cryptomunten?). Ook wordt er rekening mee gehouden of er wordt aangekocht en verkocht via een geautomatiseerd proces, of er investeringen worden gedaan voor derden, of men beroep heeft gedaan op leningen voor de financiering van de investeringen, of men actief is op fora of blogs,…

Er zijn uiteraard ook gevallen bekend waarin de DVB besloten heeft dat de gerealiseerde meerwaarden niet belastbaar zullen zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een aanvrager die een deel van zijn cryptomunten wenst te verkopen, die hij in de periode van meer dan drie jaar tot een jaar voor de aanvraag maandelijks heeft aangekocht. De aangekochte cryptomunten werden aangehouden (“buy & hold-strategie) en de investeringen bedroegen nooit meer dan 10% van het roerend vermogen van de aanvrager. Hoewel de investeringen in cryptomunten risicovoller zijn dan beleggingen in traditionele roerende producten, is de DVB toch van oordeel dat de meerwaarden die zullen worden gerealiseerd in dit geval niet belastbaar zijn.

Uit de beslissingen van de DVB kunnen wij afleiden dat wanneer de investeringen in cryptomunten slechts een beperkt percentage van het roerend vermogen van de belastingplichtige uitmaken en een “buy and hold-strategie” toegepast wordt, overwegend besloten wordt tot de niet-belastbaarheid van de meerwaarden.

Aangezien iedere situatie uiteraard uniek is, bekijken wij graag samen met u uw persoonlijke situatie.

Wenst u rechtszekerheid te verkrijgen vooraleer u overgaat tot de verkoop van uw cryptomunten, dan kunnen wij u ook steeds bijstaan bij het aanvragen van een ruling bij de DVB. Dergelijke ruling bindt alle diensten van de FOD Financiën, zodat u bij een eventuele latere controle niet voor verrassingen komt te staan.

Annemiek Lewandowski