Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

De POP UP SHOP – Wetgevend kader voor handen

  • Huur en onroerend goed

Enige tijd geleden vestigden wij uw aandacht op het fenomeen van de pop up shops en de juridische vragen die het sluiten van een overeenkomst met het oog op de opening van een dergelijke shop met zich kunnen meebrengen.

Met het decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht wordt nu voorzien in een wetgevend kader, dewelke een einde stelt aan de bestaande rechtsonzekerheid en eigenaars garandeert dat de overeenkomst niet als een handelshuurovereenkomst gekwalificeerd zal worden.

Hieronder een aantal krachtlijnen opgenomen in het decreet.

  1. De duur van de overeenkomst mag een geheel jaar niet bereiken of overtreffen.Sluit men toch een overeenkomst van een jaar of langer dan zal de overeenkomst wellicht gekwalificeerd worden als een handelshuurovereenkomst, hetgeen een minimumduur van negen jaar impliceert.
  2. De overeenkomst eindigt van rechtswege op haar einddatum, zonder dat een opzegging nodig is en zonder dat de huurder recht heeft op een huurhernieuwing.
  3. Partijen kunnen onderling overeenkomen om de huur voortijdig minnelijk te beëindigen.
  4. De huurder kan daarnaast eveneens steeds de huur voortijdig beëindigen mits hij een maand van te voren een opzeg betekent.De verhuurder beschikt niet over deze mogelijkheid.
  5. Het is de huurder toegestaan verbouwingen uit te voeren, op voorwaarde dat de kosten hiervan niet meer bedragen dan één jaar huur en hij de verhuurder voorafgaandelijk schriftelijk in kennis stelt van zijn plannen. Aan het einde van de huur kan de verhuurder, behoudens andersluidend akkoord, de verwijdering van de werken vragen. Indien hij ze anderzijds wenst te behouden, is hij hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de huurder.an het einde van de huur kan de verhuurder, behoudens andersluidend akkoord, de verwijdering van de werken vragen.  Indien hij ze anderzijds wenst te behouden, is hij hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de huurder.

Het decreet treedt in werking op 1 september 2016.