Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Deeltijdse arbeid: in de lift maar niet zonder risico’s

  • Arbeidsrecht en Sociale-Zekerheidsrecht

Deeltijdse arbeid wordt omschreven als elke arbeid die korter is dan de voltijdse arbeid in de onderneming. Deeltijdse arbeid kan worden verricht in het kader van een permanent systeem (werknemers die permanent deeltijds werken) of in het kader van een tijdelijke deeltijdse tewerkstelling (bijvoorbeeld een tijdelijke vermindering van de voltijdse arbeidsduur in het kader van tijdskrediet of ouderschapsverlof).

Deeltijdse arbeid is echter niet vrij van risico omdat hieromtrent strenge wetgeving bestaat. Zo zijn er twee grote verplichtingen voor de werkgever die een werknemer wenst tewerk te stellen in het kader van een deeltijdse tewerkstelling.

Eerst en vooral moet de deeltijdse arbeidsovereenkomst verplicht schriftelijk worden opgemaakt en dit uiterlijk op het moment waarop de werknemer zijn arbeidsovereenkomst begint uit te voeren. Deze schriftelijke overeenkomst moet bovendien verplicht voorzien in de arbeidsregeling die zal worden toegepast (dit is de arbeidsduur per week). Daarnaast moet de overeenkomst ook voorzien in het overeengekomen werkrooster, m.n. de dagen en de uren waarop effectief gewerkt wordt.

Heel belangrijk en vaak vergeten is het gegeven dat de in de arbeidsovereenkomst voorziene regeling en het uurrooster ook vermeld moeten zijn / worden in het (geregistreerd) arbeidsreglement.

Het deeltijdse uurrooster kan vast of variabel zijn al naargelang de noden van de onderneming. Er kan bovendien ook worden afgeweken van het voorziene deeltijdse uurrooster op voorwaarde dat dit ook weer wordt geregistreerd.

Deze verplichtingen komen alle voort uit de bezorgdheid van de inspectiediensten om de effectieve deeltijdse arbeid te kunnen controleren.

Niet-naleving van de bovenvermelde verplichtingen kan aanleiding geven tot het opleggen van zware sancties. Niet alleen kan de werkgever worden bestraft met strafrechtelijke sancties of administratieve boetes, maar daarnaast volgt er ook nog een burgerlijke sanctie. Deze bestaat erin dat de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid uitgaat van een vermoeden van voltijdse arbeid en bijgevolg een regularisering van sociale bijdragen zal doorvoeren op basis van een voltijds loon, ook al heeft de werknemer maar deeltijdse arbeidsprestaties geleverd.

Het is dus zeker aangewezen even raad te vragen alvorens over te gaan tot een deeltijdse tewerkstelling van een werknemer.

Voor meer informatie omtrent de deeltijdse arbeid kan u steeds contact nemen met Mr. Geert Joosten.