Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

FISCALE VOORDELEN VOOR CO-OUDERS

  • Familierecht
  • Fiscaal recht

Vanaf inkomstenjaar 2023, aanslagjaar 2024 is het mogelijk om in Vlaanderen het fiscaal voordeel van de vermindering van de onroerende voorheffing te verdelen onder de niet meer samenwonende ouders van kinderen. Deze wettelijke aanpassing is het gevolg van een uitspraak van het Grondwettelijk Hof van 23 juni 2022 waarin de onmogelijkheid om deze vermindering te verdelen in geval van een gedeeld verblijf van kinderen discriminerend geacht werd.

 

Wanneer een woning op 1 januari van het aanslagjaar wordt betrokken door een gezin met ten minste twee, al dan niet gemeenschappelijke kinderen, die daar volgens het bevolkingsregister hun woonplaats hebben en voor wie een groeipakket wordt uitbetaald, dan kan vanaf aanslagjaar 2024 door de niet meer samenwonende ouders een aanvraag ingediend worden om de vermindering van de onroerende voorheffing onder hen te verdelen.

Deze vermindering zal alsdan proportioneel verdeeld worden, afhankelijk van de periode van huisvesting van de gemeenschappelijke kinderen bij de betrokken ouders.

Om van de verdeling van de vermindering van de verschuldigde onroerende voorheffing te kunnen genieten, moet er niet noodzakelijk sprake zijn van een gelijkmatig verdeelde verblijfsregeling (verblijfs-co-ouderschap). Het bestaan van een gedeeltelijke huisvesting is voldoende en wordt aangetoond op één van volgende manieren:

  • een overeenkomst die uiterlijk op 1 januari van het aanslagjaar geregistreerd is door een notaris of door een rechter gehomologeerd is;
  • een rechterlijke beslissing die uiterlijk op 1 januari van het aanslagjaar is uitgesproken;
  • een overeenkomst die uiterlijk op 1 januari van het aanslagjaar tot stand is gekomen ten gevolge van een vrijwillige gezinsbemiddeling door een erkend bemiddelaar
  • een overeenkomst die de beide ouders uiterlijk op 1 januari van het aanslagjaar hebben ondertekend.

Het is evenmin vereist dat de twee kinderen die hun woonplaats op hetzelfde adres hebben, ook daadwerkelijk dezelfde ouders hebben. Om een aanvraag tot verdeling van de vermindering van de verschuldigde onroerende voorheffing te kunnen indienen, moeten er alleen maar minstens twee kinderen op een zelfde adres gehuisvest zijn, voor wie nog een groeipakket wordt uitbetaald.

Zowel het domicilie-adres bij de ene ouder, als het verblijfsadres bij de andere ouder dient wel gevestigd te zijn in een woning die in het Vlaams Gewest gelegen is en waarin de ouder op 1 januari van het aanslagjaar in de bevolkingsregisters stond ingeschreven.

De aanvraag tot proportionele verdeling van de vermindering van de onroerende voorheffing moet uiterlijk op 31 maart van het aanslagjaar ingediend worden bij de Vlaamse Administratie, maar blijft wel geldig voor de volgende aanslagjaren. Er moet dus slechts éénmaal een aanvraag ingediend worden om van de verdeling van de vermindering te kunnen genieten.

De proportionele verdeling van de vermindering van de verschuldigde onroerende voorheffing is facultatief. De niet meer samenwonende ouders kunnen onderling perfect een andere verdeling of geen verdeling overeenkomen, bijvoorbeeld in kader van een echtscheiding door onderlinge toestemming.

De vermindering bedraagt 8 euro per kind (een gehandicapt kind wordt voor 2 gerekend), te verhogen met de opcentiemen voor de provincie en de gemeenten. In de praktijk komt dit neer op een jaarlijks voordeel van ongeveer 120 à 150 EUR per kind.

Ook indien de ouder een woning huurt, kan het nuttig zijn een aanvraag tot proportionele verdeling van de vermindering van de onroerende voorheffing in te dienen. Het proportioneel aandeel wordt weliswaar toegekend aan de verhuurder-eigenaar, die de onroerende voorheffing dient te betalen, maar deze moet vervolgens toestaan dat de huurder het bedrag van de vermindering aftrekt van de eerstvolgende verschuldigde huur.

 

Bij de vormgeving van afspraken omtrent kinderen in geval van een relatiebreuk moet er met heel wat elementen rekening gehouden worden. Ook voormelde nieuwe regelgeving zal hierbij voortaan een belangrijk aandachtspunt zijn. Het team familierecht bij GEVACO Advocaten blijft alle nieuwe ontwikkelingen op de voet volgen om voor scheidende ouders een alomvattende regeling te kunnen uitwerken.