Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

GEEN VERDERE VERTRAGING BIJ DE BEHANDELING VAN UW OMGEVINGSAANVRAAG

 • Bestuurs- en Omgevingsrecht

Niettegenstaande het coronavirus wereldwijd hard toeslaat en het sociaal en economisch leven in een mum van tijd reduceerde tot het hoogst noodzakelijke, lijkt haar impact op het Vlaams Omgevingsrecht en meer specifiek de behandeling van omgevingsvergunningsaanvragen en ruimtelijke planinitiatieven, beperkt.

De Vlaamse Regering keurde eerder bij Besluit van 24 maart 2020 en 27 maart 2020 een reeks maatregelen goed die een weerslag hadden op lopende en nieuwe omgevingsvergunningsaanvragen en planinitiatieven, mét de mogelijkheid tot verlenging van deze maatregelen.

Op 17 april 2020 kwam het verlossende bericht van Minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme dat deze maatregelen niet zullen verlengd worden.

De bedoeling is de economie die stilaan terug op gang lijkt te mogen komen de nodige “boost” te geven; een beslissing die vanuit diverse hoeken (investeerders, bouwsector, architecten, ..) wordt toegejuicht.

De aflevering van omgevingsvergunningen en vaststelling van ruimtelijke plannen zijn immers een noodzakelijke schakel om de bouw- en verwante sectoren opnieuw op gang te trappen.

De Vlaamse Regering keurde daarnaast op 22 april 2020 nog een wijzigingsbesluit goed om de eerder genomen maatregelen daar waar nodig aan te vullen en te verduidelijken.

Wij lichten kort voor u toe.

1. Welke maatregelen werden voorzien op Vlaams Niveau om de gevolgen van het Coronavirus het hoofd te bieden?

Bij Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 werden een reeks maatregelen genomen inzake omgevingsvergunningsprocedures zoals:

 • de verlenging van de beslissingstermijn over omgevingsvergunningsaanvragen met 30 dagen (in eerste administratieve aanleg voor de vereenvoudigde procedure), dan wel 60 dagen (in eerste administratieve aanleg voor de gewone procedure, alsook in beroep)
 • de verlenging van de termijn voor de instelling van een administratief beroep met 30 dagen
 • de verlenging van de termijn om gebruik te maken van een in eerste administratieve aanleg verleende omgevingsvergunning met 30 dagen
 • de “schorsing” op 24 maart 2020 van alle lopende openbare onderzoeken tot en met 24 april 2020, waarna deze kunnen worden “verdergezet”
 • het verbod om nieuwe openbare onderzoeken te organiseren tot en met 24 april 2020

De Vlaams Regering koos met andere woorden voor een beperkte verlenging van een aantal proceduretermijnen in lopende dossiers (ingediend vóór 24 maart 2020 en waarin nog geen beslissing genomen is in laatste administratieve aanleg) en nieuwe dossiers (ingediend tussen 24 maart 2020 en 24 april 2020, termijn eveneens onder voorbehoud van eventuele verlenging) zonder de vergunningverlenende overheden te verplichten het nemen van een beslissing uit te stellen.

Uitsluitend de regeling inzake openbare onderzoeken (met name de verplichte opschorting tot en met 24 april 2020 en het tijdelijk verbod om nieuwe openbare onderzoeken te organiseren) was dwingend van aard.

Het Besluit van 27 maart 2020 inzake ruimtelijke planinitiatieven (van toepassing op gewestelijke, provinciale en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de termijn voor definitieve vaststelling op 27 maart 2020 nog niet verstreken is) voorzag een vergelijkbare set van maatregelen (termijnverleningen, opschorting openbare onderzoeken).

In beide besluiten werd aldus 24 april 2020 als cruciale evaluatiedatum naar voren geschoven.

2. Wat impliceert de niet-verlenging van deze maatregelen voor uw lopende en/of nieuwe aanvragen / initiatieven?

Met 24 april 2020 in het vizier kwam uiteindelijk op 17 april 2020 het persbericht vanwege de bevoegde Minister dat van de mogelijkheid tot verlenging van de maatregelen, geen gebruik zal worden gemaakt.

Ook het toepassingsgebied zal niet worden uitgebreid.

Concreet impliceert dit dat:

 • de lopende, geschorste openbare onderzoeken kunnen worden voortgezet vanaf 25 april 2020 voor de nog resterende periode
 • nieuwe  openbare onderzoeken kunnen worden opgestart vanaf 25 april 2020
 • en dat alle nieuwe omgevingsvergunningsaanvragen (ingediend na 24 april 2020) en nieuwe planinitiatieven (ingediend na 24 april 2020) de normale behandelingstermijn zullen kennen.

Op 22 april 2020 keurde de Vlaamse Regering nog een Wijzigingsbesluit goed waar in de aanhef ook wordt verwezen naar hogervermelde beslissing om de termijnen niet te verlengen. Bijkomend worden hierin nog een aantal zaken verder toegelicht en aangevuld, namelijk dat

 • de verlenging van de beroepstermijn met 30 dagen uitsluitend geldt wanneer de beslissing over de omgevingsvergunningaanvraag in eerste aanleg uiterlijk 24 april 2020 werd genomen
 • voor de voortzetting van de geschorste openbare onderzoeken geldt uitsluitend dat de einddatum door toedoen van de gemeente wordt aangepast op de affiche; de voortzetting moet niet worden gepubliceerd, noch moet de individuele kennisgeving worden overgedaan
 • de geldigheidsduur van omgevingsvergunningen van onbepaalde duur die zouden komen te vervallen tussen 20 maart 2020 en 31 december 2020 wordt met zes maanden verlengd en de geldigheidsduur van omgevingsvergunningen van bepaalde duur, meldingsakten en omgevingsvergunningen op proef, verleend uiterlijk 24 april 2020, die zouden verstrijken tussen 20 maart 2020 en 31 augustus 2020, wordt met drie maanden verlengd.

Voor meer specifieke vragen in verband met uw lopende omgevingsvergunningsaanvragen, de uitvoerbaarheid ervan, de geldigheidsduur, en zo meer kan u steeds contact opnemen met Mr. Wim Mertens of Mr. Sarah Houben, die u verder graag te woord staan.