Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Het bewijs van de rechtsgeldige publicatie van gemeentelijke belastingreglementen aan de hand van informaticagegevens eindelijk aanvaard

  • Fiscaal recht

 

De rechtsgeldige publicatie van gemeentelijke belastingreglementen is het voorwerp van menige discussies met belastingplichtigen.

 

Het Vlaamse Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de bekendmaking van belastingreglementen moet gebeuren via de webtoepassing van de gemeente en dat het bewijs van de bekendmaking en de datum ervan moet blijken uit een aantekening in een speciaal daarvoor bijgehouden register. In het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur wordt de wijze waarop de aantekening in het register van bekendmakingen moet gebeuren, bepaald.

 

Vaak bestaat er discussie over de rechtsgeldigheid van de aantekening in het register: werd de aantekening gedateerd, werd de aantekening ondertekend én gebeurde dit door de hiervoor bevoegde personen, werd de aantekening in het register gemaakt op dezelfde dag als de bekendmaking van het betreffende  belastingreglement,…?

 

De vraag die door rechtbank en hoven meermaals beantwoord moet worden, is of het feit dat bij de aantekening in het register mogelijk niet alle vormvereisten van het besluit van de Vlaamse Regering strikt zouden zijn nageleefd, tot gevolg heeft dat de betreffende aantekening alle bewijskracht verliest, en bij uitbreiding of het bewijs van de rechtsgeldige bekendmaking op de gemeentelijke website op een andere wijze zou kunnen worden bewezen dan aan de hand van de aantekening in het register.

 

Het bewijs van publicatie van het belastingreglement door de aantekening in het register bestond immers reeds toen de bekendmaking nog gebeurde per aanplakbrief. Sinds 1 januari 2014 worden belastingreglementen evenwel op de gemeentelijke website bekendgemaakt. Waarom zou het bewijs van de bekendmaking dan ook niet geleverd kunnen worden door een uitprint uit de datatoepassing van de gemeente, waaruit op ondubbelzinnige wijze de bekendmaking en de datum van bekendmaking blijkt?

 

Er was reeds rechtspraak bekend waarin geoordeeld werd dat het vereiste bewijs van bekendmaking sinds 2014 niet alleen meer kan worden geleverd aan de hand van de aantekening in het register van bekendmakingen, maar ook aan de hand van informaticabewijs waaruit de opname op de gemeentelijke website blijkt. Deze rechtspraak was omstreden.

 

Het Hof van Cassatie heeft op 9 november 2023 in een baanbrekend arrest bevestigd dat de bekendmaking van een gemeentelijk reglement wel degelijk op een andere wijze kan worden bewezen dan door de aantekening in het register van bekendmakingen. De bekendmaking van het reglement op de gemeentelijke website met vermelding van de datum van de bekendmaking strekt tot bewijs van de bekendmaking van het reglement op een bepaald tijdstip. Niet alleen de tekst van het gemeentelijk reglement, maar ook de datum van de bekendmaking van het reglement op de gemeentelijke website moet worden vermeld. Hieruit volgt volgens het Hof van Cassatie datde aantekening in het register van bekendmakingen niet langer het exclusief bewijs uitmaakt van de bekendmaking van het gemeentelijk reglement op een bepaalde datum.”

 

Inmiddels werd dit standpunt reeds gevolgd door de Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt in een vonnis van 4 januari 2024 in het kader van een gerechtelijke procedure waarin wij een gemeente mochten bijstaan. De Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt heeft bevestigd dat het voor reglementen die dateren van na 31 december 2013 mogelijk moet zijn om het bewijs van bekendmaking te leveren aan de hand van stukken waaruit de opname op de gemeentelijke website blijkt.

 

Op 26 juni 2023 werd overigens een nieuw Besluit gepubliceerd tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur moeten worden bijgehouden in een register. Hierin wordt bepaald dat het register van bekendmakingen voortaan bestaat uit één of meer systemen waaruit blijkt welk document werd bekendgemaakt en ook de datum blijkt waarop het document op de webtoepassing van de gemeente is geplaatst. Het systeem moet zo opgezet zijn dat een onmerkbare wijziging van de gepubliceerde en gelogde gegevens redelijkerwijs kan worden uitgesloten.

De rechtspraak van het Hof van Cassatie ligt aldus in lijn met deze recente modernisering.