Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Het optimalisatiedecreet, een nieuw woningkwaliteitsdecreet

  • Handels- en Economisch recht

Op 20 maart 2019 keurde het Vlaams Parlement het optimalisatiedecreet goed, dewelke een verbeterde methode invoert voor de woningkwaliteitsbewaking.

Het optimalisatiedecreet zal in werking treden op 1 januari 2021.

Daar waar in het huidige systeem strafpunten worden toegekend om te bepalen of een woning voldoet aan de kwaliteitsnormen, wordt in het decreet gekozen voor een indeling van de gebreken in drie categorieën:

  • Categorie 1: lichte gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden of die potentieel kunnen uitgroeien tot ernstige gebreken. Een beperkt aantal kleine gebreken geeft geen aanleiding tot ongeschiktheid;
  • Categorie 2: ernstige gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden, maar die geen direct gevaar vormen voor de veiligheid of gezondheid. Vanaf een gebrek van categorie 2 is de woning ongeschikt en is verhuren strafbaar;
  • Categorie 3: ernstige gebreken met mensonwaardigheid of veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Vanaf een gebrek van categorie III is de woning naast ongeschikt ook onbewoonbaar, verhuren is strafbaar.

De wooninspecteurs die de kwaliteit van een woning controleren, zullen in de toekomst ook een erkenning moeten hebben. Die erkenning bewijst dat zij onafhankelijk zijn, het juiste diploma hebben en dat zij een gepaste opleiding hebben gevolgd. Bovendien worden hun bevoegdheden uitgebreid.

Een bijkomende nieuwigheid is dat de gemeente een waarschuwing kan geven en een hersteltermijn kan opleggen wanneer zij vaststelt dat een woning van een gebrekkige kwaliteit is. Indien men niet tijdig overgaat tot herstel van de woning, start automatisch de procedure van ongeschiktheid- of onbewoonbaarverklaring.

Charlotte Van Thienen