Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

HOMOGENEZINGSTHERAPIE STRAFBAAR IN BELGIË

  • Strafrecht

In verschillende landen is ‘homogenezingstherapie’ al langer strafbaar. Dit zijn therapieën of behandelingen die bedoeld zijn om de seksuele oriëntatie, genderidentiteit of genderexpressie van LGBTQI+-personen te veranderen, te onderdrukken of uit te wissen, zodat het individu zich voegt naar de cisgender, heteroseksuele, binaire sociale norm. Het parlement heeft op 20 juli 2023 een wet aangenomen, waardoor deze praktijken vanaf de inwerkingtreding ook in België strafbaar zullen zijn.

Voordien bevatte ons Strafwetboek geen expliciet wettelijk verbod op conversiepraktijken. Sommige uitwassen waren wel reeds strafbaar op basis van meer algemene strafbepalingen, zoals slagen en verwondingen of mensonterende handelingen, al dan niet met toepassing van de verzwarende omstandigheid voor seksuele oriëntatie of zogenaamde geslachtsverandering.

Nu betreft dit een afzonderlijk misdrijf waarbij alle vormen van ‘conversiepraktijken’ strafbaar zijn. Luidens de nieuwe wettelijke definitie omvat dit “elke praktijk die bestaat uit een fysieke interventie of het uitoefenen van psychische druk, waarvan door de dader wordt aangenomen of voorgehouden dat die erop gericht is de seksuele oriëntatie, de genderidentiteit of de genderexpressie van een persoon te onderdrukken of te wijzigen, ongeacht of dit kenmerk daadwerkelijk aanwezig is of slechts vermeend is door de dader.” Hierdoor zijn bijvoorbeeld ‘religieuze duiveluitdrijvingen’ of ‘heropvoedingskampen’ voortaan ook verboden.

Uit de parlementaire voorbereidingen blijkt dat de wetgever zich o.m. erop gebaseerd heeft dat geen enkel wetenschappelijk bewijs bestaat dat conversiepraktijken effectief de seksuele oriëntatie of genderidentiteit van de betrokkene kunnen wijzigen. Daartegenover staat dat er veel bewijs voorhanden is dat de negatieve gevolgen van de praktijken aantoont. Desondanks beweren de aanbieders van de praktijken het tegenovergestelde. Op die manier misleiden ze de personen die al dan niet vrijwillig de praktijken ondergaan. Deze personen dienen beschermd te worden tegen deze misleiding en tegen de nadelige gevolgen die de praktijken teweegbrengen. De toestemming van het slachtoffer kan het misdrijf niet rechtvaardigen.

Naast het aanbieden van conversiepraktijken is eveneens strafbaar: het aanzetten om conversiepraktijken te ondergaan, het aanzetten van personen om andere personen conversiepraktijken te doen ondergaan en het maken van reclame voor conversiepraktijken.