Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Indicatieve tabel 2016

  • Aansprakelijkheids-, Verzekerings- en Verkeersrecht

Sedert 01.03.2017 is de herwerkte indicatieve tabel 2016 van toepassing voor de evaluatie van de menselijke schade. Deze tabel geeft aan hoe de menselijke schade kan begroot worden doch vormt geen dwingende regel met betrekking tot de wijze waarop deze schade dient benaderd te worden.

De voornaamste aanpassingen zijn de volgende:

1. Tijdelijke schade: de tarieven werden licht verhoogd.

  • De persoonlijke ongeschiktheid :

De bedragen werden opgetrokken van 31 euro naar 34 euro per gewone dag hospitalisatie en van 25 naar 28 euro per dag tijdelijke ongeschiktheid aan 100%.

  • De huishoudelijke ongeschiktheid :

Het bedrag van 20 euro per dag tijdelijke ongeschiktheid aan 100% voor alleenstaande en voor een gezin zonder kinderlast blijft ongewijzigd doch het bedrag  per kind ten laste wordt verhoogd van 5 euro naar 7 euro.

  •  Economische ongeschiktheid :

De vergoeding voor verhoogde inspanningen werd opgetrokken van 20 euro per gepresteerde dag aan 100% naar 25 euro.

2. Blijvende schade:

Bij een berekening per punt wordt niet langer een onderscheid  gemaakt voor blijvende ongeschiktheid  minder dan 6 % en boven 6%. Tevens wordt er geen globaal bedrag meer toegekend voor de blijvende persoonlijke ongeschiktheid, blijvende huishoudelijke ongeschiktheid en blijvende economische ongeschiktheid samen. Voor elke post afzonderlijk wordt een forfaitaire vergoeding toegekend.

De forfaits worden licht verhoogd.

3. Verlies van een schooljaar:

Er wordt geen onderscheid  meer gemaakt  tussen hoger onderwijs en universiteit en  voor een kotstudent dient de forfait vermeerderd te worden met de huur van het kot.

4. De nabestaanden: 

De toegekende bedragen worden verhoogd.

Zo wordt bijvoorbeeld voor een inwonend kind dat een ouder verliest  de vergoeding opgetrokken van 12.500 euro naar 15.000 euro. Voor een inwonend weeskind van 20.000 euro naar 24.000 euro. Voor een ouder dat een inwonend kind verliest wordt de vergoeding eveneens opgetrokken van 12.500 euro naar 15.000 euro.

5. Schade aan voertuigen:

De categorieën van voertuigen werden gewijzigd.

De categorie moto werd vervangen door de gemotoriseerde twee – of driewieler , quad en speed pedelec ( 15 euro)  , voor de aanhangwagens wordt een onderscheid gemaakt tussen de aanhangwagen onder  en boven 500 kg( 10 en 15 euro). Het onderscheid tussen personenwagen en stationwagen valt weg ( 20 euro)   De categorie van de vrachtwagens en autobussen wordt gewijzigd. Tot slot worden de zware voertuigen van bijzondere aard in één categorie geplaatst met slechts één toepasselijk tarief ( 150 euro).

De toegekende bedragen voor de meeste categorieën werden licht verhoogd.

 

Ann Van Dijck