Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Invordering onbetwiste geldschulden

 • Handels- en Economisch recht

Sedert 22.06.2016 is de nieuwe wetgeving voor het invorderen van onbetwiste geldschulden tussen ondernemingen in werking getreden. De bedoeling van de wet is het innen van schuldvorderingen efficiënter te maken.

Als je als handelaar een schuldvordering hebt op een andere handelaar en je wil deze procedure toepassen moet je eerst naar een advocaat. Die zal moeten nagaan of aan de toepassingsvoorwaarden is voldaan:

 • – De schuld is vaststaand en opeisbaar
 • – De intresten en schadebeding bedragen samen niet meer dan 10% van de hoofdvordering
 • – Schuldeiser en schuldenaar moeten een onderneming zijn en de schuld moet kaderen in het maatschappelijk doel van de onderneming. Overheidsinstellingen zijn uitgesloten.
 • – De procedure kan niet toegepast worden voor een schuld die deel uit maakt van een faillissement, collectieve schuldenregeling of een gerechtelijke reorganisatie.
 • – Het moeten contractuele schulden zijn.

Als aan deze voorwaarden is voldaan kan de advocaat een aanmaning laten beteken door een deurwaarder, samen met de bewijsstukken. De schuldenaar heeft dan één maand de tijd om te reageren.

Als de schuldenaar niet betwist binnen deze maand en niet betaalt binnen deze maand doet de gerechtsdeurwaarder vaststelling middels een PV van niet-betwisting, ten vroegste 8 dagen na het verstrijken van de termijn van één maand. Een magistraat van het Beheers- en Toezichtscomité bij het centraal bestand van berichten beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest zal dit PV van niet betwisting controleren.

Daarna kan op basis van dit PV van niet-betwisting worden uitgevoerd.

De schuldenaar kan, als hij de schuld niet betwist, een afbetalingsplan vragen. Komen schuldeiser en schuldenaar tot een akkoord over een afbetalingsplan wordt de invordering opgeschort. Het is echter niet duidelijk hoe de procedure verder verloopt als het afbetalingsplan niet wordt nageleefd en of de deurwaarder dan opnieuw een aanmaning dient te betekenen of gewoon een PV van niet-betwisting kan opstellen.

Als de schuldenaar de schuld betwist, stopt deze procedure en kan de schuldeiser dagvaarden.

De voordelen:

– Als de schuldenaar de schuld niet betwist is er sneller een titel op basis waarvan kan uitgevoerd worden.

De nadelen

 • – Het schadebeding en intresten samen mag niet meer dan 10% van de hoofdvordering zijn
 • – In deze procedure is geen rechtsplegingsvergoeding voorzien.
 • – Als de schuldenaar betwist moet alsnog gedagvaard worden en is er een maand tijd verloren.
 • – De schuldenaar moet wel een reden opgeven om te kunnen betwisten, maar de deurwaarder heeft niet de bevoegdheid deze reden te controleren.
 • – De schuldenaar kan zich ook nog verzetten tegen de uitvoerbare titel door dagvaarding in rechte, wat opnieuw vertraging veroorzaakt. Dit verzet bij de rechtbank schorst immers de uitvoering.

Het is ook nog niet duidelijk binnen welke termijn een magistraat het PV van niet-betwisting kan controleren en of deze reeds werken. De eerste PV’s van niet-betwisting kunnen immers pas op 31.07.2016 worden opgesteld, en alleen als op 22.06.2016 al een aanmaning door een deurwaarder werd betekend.

Bij navraag bij een aantal deurwaarders blijkt dat deze nog niet veel dossiers hebben en op dit ogenblik nog niet zijn overgegaan tot betekening van een aanmaning.

Het is dus nog afwachten of deze procedure veel efficiënter is en er zijn nog veel onduidelijkheden over hoe dit in de praktijk gaat verlopen.

Wij raden u voorlopig aan toch de gewone procedure van dagvaarding te volgen, want indien de schuldenaar een reden om te betwisten opgeeft, ook al klopt deze niet, moet toch nog overgegaan worden tot dagvaarding.

Wij volgen verder de ontwikkelingen op en houden u verder op de hoogte via onze nieuwsbrief.