Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

IS MIJN HUISDIER WELKOM IN MIJN HUURWONING?

  • Huur en onroerend goed

Op 4 oktober vierden we werelddierendag. Naar aanleiding hiervan behandelen wij graag het topic over het houden van huisdieren in een huurwoning.

Sommige verhuurders nemen in het huurcontract een bepaling op dat je als huurder geen huisdieren mag houden. Maar mag dat eigenlijk? Kan de verhuurder het houden van huisdieren verbieden en wat zijn de gevolgen als de huurder toch een huisdier houdt, ondanks een verbod?

Absoluut verbod in strijd met artikel 8 EVRM

Geen enkele wet of verdrag geeft aan een huurder het uitdrukkelijk recht op het houden van een huisdier.

Wel merken we de laatste jaren in de rechtspraak een evolutie ten voordele van de huurder. Zo wordt in de rechtspraak meer en meer aangegeven dat een absoluut verbod op het houden van huisdieren een inbreuk vormt op artikel 8 van het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens, zijn het recht op privéleven, gezinsleven en woonplaats.

Een clausule in de huurovereenkomst die een absoluut verbod op het houden van huisdieren inhoudt, zal dan ook in eerste instantie moeilijk afdwingbaar zijn door de verhuurder.

Clausule in de huurovereenkomst

Het bovenstaande neemt echter niet weg dat er wel degelijk contractuele afspraken gemaakt kunnen worden tussen de verhuurder en de huurder omtrent het al dan niet houden van huisdieren.

Wanneer je als verhuurder een absoluut verbod tot het houden van huisdieren opneemt in de huurovereenkomst, kan je wel best uitdrukkelijk motiveren waarom een huisdier verboden is. Zo kan je er bijvoorbeeld op wijzen dat je woning of het appartement niet geschikt is voor huisdieren omwille van de luxueuze en delicate bouwmaterialen die werden gebruikt, omwille van de inrichting van de tuin, omwille van de beperkt ruimte die er is binnen het verhuurde pand enz.

Wanneer een huurder het contractuele verbod op huisdieren nu toch met de voeten zou treden, zal dit in de meerderheid van de gevallen niet als een ernstige contractuele fout beschouwd kunnen worden, teneinde de ontbinding van de huurovereenkomst uit te spreken, net omwille van dit fundamenteel recht op privéleven.

De rechter zal bij de beoordeling meestal rekening houden met de concrete omstandigheden (bv. kans op eventuele overlast, ligging van het onroerend goed, soort huisdier,…).

Slechts in uitzonderlijke gevallen zal de rechter een huurovereenkomst ontbinden omdat een huurder een huisdier houdt.

Dit neemt wel niet weg dat de huurder zich als een goede huisvader moet gedragen.

Het houden van gevaarlijke dieren in een onaangepaste omgeving of zware overlast kan dus wel een grond tot ontbinding zijn. Bovendien zal de huurder altijd instaan voor eventuele (bijkomende) schade die het houden van een huisdier aan het pand heeft veroorzaakt.

Het is hierbij wel van belang dat je als verhuurder over een omstandige en tegensprekelijke plaatsbeschrijving beschikt, zodat je de schade aan het pand kan aantonen.

Reglement van mede-eigendom

Wanneer je een appartement huurt, moet je wel opletten.

In dat geval kan het reglement van interne orde van de residentie namelijk wel een verbod op het houden van huisdieren voorzien, waar de huurders niet van kunnen afwijken. In dat geval spelen naast het recht op privéleven van de huurder immers ook het belang van de andere bewoners in de residentie mee: het rustig genot van ieders appartement moet gewaarborgd worden, en in zo’n geval kan een absoluut verbod op het houden van huisdieren wél gerechtvaardigd zijn.

Advies

Alvorens u een woning of appartement huurt, maakt u best duidelijk afspraken met de verhuurder over het houden van huisdieren en in geval van de huur van een appartement, controleert u best even op het reglement van interne orde iets bepaalt omtrent het houden van huisdieren.

Goede (en duidelijke) afspraken maken goede (dieren)vrienden.

Mr. Charlotte Van Thienen