Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Kinderen van gescheiden ouders: voortaan inschrijving op het adres van beide ouders mogelijk

  • Familierecht

Wanneer ouders scheiden of uit elkaar gaan, komt de kwestie naar boven van de bepaling van het adres van inschrijving in het bevolkingsregister van de kinderen.

In een aantal gevallen verblijven de kinderen grotendeels bij één van de ouders. Het kind wordt dan ingeschreven op het adres waarop het zijn hoofdverblijfplaats heeft, namelijk de plaats waar het kind het grootste deel van het jaar verblijft.

Wanneer het kind echter op gelijkmatig verdeelde wijze verblijft bij elk van de twee ouders, gebeurt deze inschrijving in de bevolkingsregisters ofwel op het door de rechter vastgelegde adres, ofwel op het adres dat de ouders in onderling overleg bepaald hebben, ofwel op het adres van de laatste gezamenlijke hoofdverblijfplaats van de ouders.

Het kind wordt alsdan ingeschreven op het adres van één van de ouders, als hebbende aldaar zijn hoofdverblijfplaats. Het kind mag uiteraard af en toe of voor de helft van de tijd bij de andere ouder verblijven, maar zonder ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente van die zogenaamde “huisvesting verlenende ouder”.

 

De Belgische wetgever heeft sedert 15.12.2015 echter de mogelijkheid gecreëerd om, in hoofde van de huisvesting verlenende ouder, te vragen om in het dossier van het kind alsook in zijn/haar eigen dossier het feit te vermelden dat het kind af en toe of voor de helft van de tijd bij hem/haar verblijft.

Het is niet de bedoeling van de wetgever geweest om via deze vermelding bijkomende socio-economische of fiscale rechten toe te kennen aan het kind en aan de huisvesting verlenende ouder. Het kind zal zijn hoofdverblijfplaats bij de ene ouder behouden. Bij de andere ouder wordt het verblijf zonder meer ingeschreven.

Met deze vermelding wil men de betrokken gemeentebesturen immers enkel meer informeren over het feit dat een kind gedurende een bepaalde tijd effectief op het grondgebied van de betrokken gemeente verblijft.

Dergelijke informatie kan evenwel, in voorkomend geval, nuttig blijken, opdat de gemeente bijvoorbeeld kortingen of faciliteiten zou kunnen verstrekken aan dat kind, bijvoorbeeld een verminderd tarief voor het zwembad of voor de gemeentelijke speelpleinwerking, maar eveneens om veiligheidsredenen. Het is immers van belang dat de hulpdiensten weten dat op een welbepaald adres eventueel een kind verblijft.