Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

LET’S TELE-WORK!

  • Arbeidsrecht en Sociale-Zekerheidsrecht

Wat als straks het normale leven weer hervat? Zal u als werkgever nog steeds de mogelijkheid geven aan uw werknemers om te telewerken? Zal de werknemer nog langer recht hebben om te telewerken? En hoe zit dat dan juridisch allemaal?

In tegenstelling tot andere landen kende het telewerk in ons land nog niet zo’n groot succes. De coronacrisis met de verplichte lockdown en tijdelijke sluiting van ondernemingen bracht daar drastisch verandering in en zorgde ervoor dat bedrijfsleiders en werknemers de voordelen van telewerk leerden ontdekken en waarderen.

Maar wat als straks het normale leven weer hervat? Zal u als werkgever nog steeds de mogelijkheid geven aan uw werknemers om te telewerken? Zal de werknemer nog langer recht hebben om te telewerken? En hoe zit dat dan juridisch allemaal?

Er bestaan momenteel in België twee systemen van telewerk. Er is enerzijds het occasioneel telewerk dat mogelijk werd gemaakt door de wet van 5 maart 2017 en daarnaast is er het structureel of regelmatig telewerk dat geregeld wordt door de cao nr. 85 van de NAR.

1. Occasioneel telewerk

Occasioneel telewerk wordt omschreven als een vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk in het  kader van een arbeidsovereenkomst waarbij, met gebruikmaking van informatietechnologie, werkzaamheden die ook op de bedrijfslocatie van de werkgever zouden kunnen worden uitgevoerd, incidenteel en niet op regelmatige basis buiten die bedrijfslocatie worden uitgevoerd.

Een hele boterham om eigenlijk gewoon te zeggen dat occasioneel telewerk gaat om het af en toe en eerder uitzonderlijk werken vanuit een andere plaats dan de normale arbeidsplaats met behulp van een pc of laptop en een goede internetverbinding.

  • In welke gevallen is occasioneel telewerk mogelijk?

De werknemer kan aanspraak maken op occasioneel telewerk omwille van overmacht of persoonlijke redenen waardoor hij zijn werkzaamheden niet op de bedrijfslocatie van de werkgever kan uitvoeren, voor zover hij een functie en/of activiteit uitvoert die verenigbaar is met occasioneel telewerk.

Hieruit blijkt dat het occasioneel telewerk een heel beperkt toepassingsgebied heeft en dus niet zomaar in alle gevallen kan toegepast worden.

  • Is occasioneel telewerk een recht van de werknemer?

Neen, de werknemer dient het occasioneel telewerk voorafgaandelijk en binnen een redelijke termijn aan te vragen bij de werkgever, met opgave van de redenen. De werkgever kan die aanvraag aanvaarden of weigeren.

Indien de werkgever de aanvraag goedkeurt dan maken de werkgever en de werknemer vervolgens in onderling akkoord afspraken over de nadere regels van het occasioneel telewerk.

Een vrees waarmee vele werkgevers zitten, heeft betrekking op de arbeidsduur van de occasionele telewerker. Juridisch dient de occasionele telewerker de normale arbeidsduur in de onderneming te respecteren. Als occasionele telewerker moet hij echter niet noodzakelijk strikt zijn eigen uurrooster volgen.

De praktijk leert dat de occasionele telewerker vaak langer werkt dan zijn uurrooster voorziet. Misbruiken zijn schaars.

2. Structureel en regelmatig telewerk

Maar misschien bent u als werkgever al overtuigd van de voordelen van het telewerk voor zowel de onderneming als uw werknemers en wenst u de mogelijkheid van telewerken structureel en regelmatig te voorzien in de onderneming.

Dat gaat! Als de werknemers van uw onderneming dat ook willen ten minste, want u kan het als werkgever niet éénzijdig opleggen.

U zal vervolgens rekening moeten houden met de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85 van de NAR. Deze cao bepaalt enkel de essentiële principes van het regelmatig telewerk die vervolgens kunnen verfijnd worden door akkoorden in uw sector, in uw onderneming of zelfs door een individueel akkoord met uw werknemer.

In het kader van dit artikel kunnen we niet alle regels bespreken die de cao voorziet, maar u zal alleszins een schriftelijke overeenkomst moeten opmaken voor uw werknemer en u zal ook een aantal specifieke verplichtingen moeten nakomen die betrekking hebben op het ter beschikking stellen van apparatuur. Daarnaast zal u afspraken moeten maken met uw werknemer omtrent de terugbetaling van de kosten van telewerk.

Het invoeren van telewerk heeft meerdere positieve effecten, niet alleen voor uw onderneming en uw werknemer, maar ook bijvoorbeeld voor het milieu. Zeker het overwegen waard dus!

Wenst u meer informatie over telewerken? Neem dan zeker contact op met Mr. Geert Joosten.