Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Modernisering van het woninghuurrecht: het Huurdecreet

  • Huur en onroerend goed

Op 14 juli 2017 keurde de Vlaamse regering het voorontwerp van Vlaams Decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen, het zogenaamde Huurdecreet, goed.

Met dit voorontwerp wil de Vlaamse overheid het woninghuurrecht moderniseren. Men tracht één helder, stabiel en evenwichtig wettelijk kader te creëren om de woningkwaliteit te waarborgen, een behoorlijk rendement te garanderen voor de verhuurder en meer woonzekerheid te bieden aan de huurder.

In het voorontwerp worden een aantal belangrijke wijzingen opgenomen, waarvan wij de voornaamste wijzigingen zullen toelichten.

1. Vooreerst zal de huurwaarborg verhoogd worden van twee naar drie maanden huur. Om de impact hiervan voor sociaal zwakkere huurders te beperken, komt er een renteloze anonieme huurwaarborglening.

Verder kan de huurwaarborg enkel betaald worden door deze te storten op een geblokkeerde rekening of door middel van een bankwaarborg. Een huurwaarborg betalen in cash wordt verboden.

2. De verhuurder mag aan de kandidaat-huurder enkel die informatie opvragen die noodzakelijk is om na te gaan of deze aan zijn huurdersverplichtingen zal kunnen voldoen. Zo mag de verhuurder om documenten verzoeken die de identiteit, woonplaats en inkomen van de huurder aangeven, maar mag hij niet peilen naar de gezondheidstoestand of het gerechtelijk verleden van de huurder.

3. Bij aanvang van de huur dient een omstandige plaatsbeschrijving opgemaakt te worden. Bij het einde van de huur dient enkel een uittredende plaatsbeschrijving opgemaakt te worden indien één van de partijen hierom verzoekt.

4. Het gehuurde goed moet beantwoorden aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit conform de Vlaamse Wooncode. De verhuurder dient de woning conform te maken vóór aanvang van de huurperiode, dit op straffe van nietigheid van de huurovereenkomst.

Als vermoeden van goede staat van het pand, kan de verhuurder voorzien in een conformiteitsattest inzake woonkwaliteit. Dergelijk attest is enkel verplicht na de uitvoering van grondige renovatiewerken door de huurder of verhuurder.

5. Zowel de huurder als de verhuurder zijn verplicht hun aansprakelijkheid voor water- en brandschade te verzekeren.

6. Verder staat in het voorontwerp bepaald dat echtgenoten en wettelijk samenwonenden van rechtswege huurder zullen worden, ongeacht of de huurovereenkomst voor of na het aangaan van het huwelijk of de wettelijke samenwoning gesloten is.

Indien het koppel uit elkaar gaat en één van de partners de woning verlaat, is deze laatste gedurende maximaal zes maanden gehouden tot betaling van de huur.

7. Woninghuurovereenkomst van negen jaar blijven de regel. De mogelijkheid om huurovereenkomsten te sluiten voor een duurtijd van korter of gelijk aan drie jaar blijft eveneens bestaan. Deze laatste huurovereenkomsten kunnen expliciet door de huurder worden opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden én mits betaling van een opzeggingsvergoeding van anderhalve maand, één maand of een halve maand huur, al naargelang de huurovereenkomst wordt opgezegd gedurende het eerste, tweede of derde jaar van de huurperiode.

8. Met het oog op een grondige renovatie kan de verhuurder het contract op elk moment opzeggen indien het contract reeds langer dan drie jaar loopt.

9. Tevens kan de huurovereenkomst te allen tijde beëindigd worden door de verhuurder ingevolge het persoonlijk gebruik. Wanneer de huurovereenkomst evenwel wordt beëindigd ingevolge het gebruik van het verhuurde goed door afstammelingen van de verhuurder, zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner dan wel zijn bloedverwanten in de opgaande lijn, zal de opzeggingstermijn, behoudens tegenopzegging door de huurder, voortduren tot bij het verstrijken van de eerste driejarige periode van de huurovereenkomst.

10. Ook in de toekomst zal de huurovereenkomst geen einde nemen ten gevolge van het overlijden van de huurder. Als de erfgenamen de huurovereenkomst wensen verder te zetten moeten zij dit melden binnen de twee maanden na het overlijden. Indien zij nalaten dit te doen, moeten de erfgenamen het gehuurde goed binnen deze twee maanden ontruimd hebben en een opzeggingsvergoeding betalen.

Het voorontwerp van Huurdecreet werd reeds ter advies voorgelegd aan de Vlaamse Woonraad en de Raad van State. Binnenkort zal het worden voorgelegd ter goedkeuring aan het Vlaams Parlement.

 

Bedoeling is dat het Huurdecreet in werking treedt op 1 september 2018 en vanaf dan de Woninghuurwet zal vervangen.

 

Wij houden u uiteraard verder op de hoogte.