Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Nieuwe bron voor intellectuele eigendomsrechten

  • Algemeen

Nieuwe bron voor intellectuele eigendomsrechten,
gebundeld in het nieuw Wetboek van Economisch recht

De voorbije jaren werd de economische wetgeving grondig hervormd. De verschillende wetten met betrekking tot het Belgisch economisch recht werden gebundeld in een Wetboek van Economisch Recht dat thans (voorlopig) in 18 boeken voorziet.

Op 1 januari 2015 is het laatste deel van het nieuwe Wetboek van Economisch recht in werking getreden. Met de wet van 19 april 2014 werd boek XI “Intellectuele eigendom” toegevoegd aan het Wetboek van Economisch Recht.

Door de digitalisering van onze samenleving kent de toepassing van intellectuele eigendomsrechten een grote groei.

Het boek XI van het Wetboek Economisch recht gaat over de intellectuele rechten en bevat o.m. regels inzake kwekersrechten, auteursrechten en naburige rechten, computerprogramma’s, rechten van producenten van databanken, domeinnamen, …

De bescherming van merken en tekeningen of modellen worden wél nog geregeld door het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen). De bepalingen van dit Verdrag werden dan ook niet opgenomen in Boek XI van het Wetboek Economisch recht, behoudens een aantal bepalingen omtrent de vordering tot staking ende uitoefening van toezicht en de opsporing en vaststelling van de inbreuken en de toepasselijke sancties.

Enkele bepalingen van het boek XI waren al in werking getreden op 22 september 2014. Er was voorzien dat het overgrote deel in werking zou treden op 1 januari 2015. Echter, dit is nog niet kunnen gebeuren, nu blijkt dat er voor een aantal regels die op 1 januari 2015 zouden in werking treden nog geen uitvoeringsbepalingen zijn. Zo wordt onder meer de inwerkingtreding uitgesteld van o.a.

– de nieuwe regels over het kwekersrecht
– de regels over de auteursrechten op werken van grafische en beeldende kunst, meer bepaald over het volgrecht bij doorverkoop, reproductierecht en de reproductievergoeding,…
– de Dienst Regulering van het auteursrecht en de naburige rechten bij de FOD Economie is nog niet operationeel

Wij volgen deze veranderingen op de voet.

Ons kantoor kan u met de nodige ervaring en expertise bijstaan.

Hilal Ersahin