Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

NIEUWE HUURWETGEVING VANAF 1 JANUARI 2019 – WAT VERANDERT ER?

 • Huur en onroerend goed

Eerder kondigden wij u de komst van een Vlaams decreet inzake huur al aan.

Dit nieuwe decreet werd op 9 november laatstleden afgekondigd door de Vlaamse Regering en treedt in werking op 1 januari 2019.

Ieder huurcontract dat vanaf 1 januari 2019 wordt afgesloten voor woninghuur of studentenhuisvesting, valt automatisch onder deze nieuwe regelgeving.   Bestaande contracten blijven onder de toepassing van de actueel bestaande (federale) wetgeving ressorteren.

Wat verandert er voor woninghuurcontracten?

 • De verhuurder mag voortaan terug een waarborg vragen van drie maanden huur (i.p.v. maximaal twee maanden huur zoals nu).
 • Huurovereenkomsten van korte duur (drie jaar of minder) zullen voortaan (ook zonder dat dit uitdrukkelijk voorzien is in het contract) door de huurder voortijdig beëindigd kunnen worden.Dit mits betekening van een opzeg van drie maanden en betaling van een opzegvergoeding (1,5 maand huur indien de huur eindigt in het eerste jaar van verhuring, 1 maand indien de huur eindigt in het tweede jaar van verhuring en 0,5 maand indien de huur eindigt in het derde jaar van verhuring). De verhuurder beschikt niet over deze voortijdige beëindigingsmogelijkheid.
 • Het decreet bepaalt wie de kosten en lasten met betrekking tot de verhuring dient te betalen. Daarnaast er zal door de Vlaamse regering voorzien worden in een lijst van kleine herstellingen die onder de verantwoordelijkheid van de huurder vallen.
 • Zowel de huurder, als de verhuurder zullen zich voortaan verplicht dienen te verzekeren tegen brand- en waterschade.
 • Wanneer een verhuurde woning van eigenaar verandert, zal de nieuwe eigenaar de bestaande huurovereenkomst dienen te respecteren. Ook in het geval de deze huurovereenkomst niet geregistreerd werd. Wel dient de nieuwe eigenaar voorafgaandelijk in kennis gesteld worden van het bestaan van de huurovereenkomst.
 • Gehuwde en wettelijk samenwonende partners worden steeds beide als huurder beschouwd. Ook als de huurovereenkomst van voordien dateert of slechts door één van beide partners ondertekend werd.Wanneer de partners uit elkaar gaan beslissen ze zelf – of bij onenigheid de rechter – wie verder blijft huren.Zij dienen dit onverwijld mee te delen aan de verhuurder. Wanneer de huurovereenkomst bij aanvang van de huur door beide partners ondertekend werd, kan de verhuurder de huurder gedurende zes maanden nadat hij geen huurder meer is aanspreken in betaling van de huur. Indien men feitelijk samenwoont, wordt men niet automatisch beide als huurder beschouwd en dient er voor de partner die wenst te komen bijwonen aan de verhuurder de toelating gevraagd te worden om mee als huurder beschouwd te worden. Indien de verhuurder weigert, kan men naar de vrederechter stappen. Aan het einde van de relatie kan elke partner apart het contract opzeggen.
 • Wanneer de huurder komt te overlijden, zal het huurcontract automatisch twee maanden later een einde nemen. Dit is tenzij de erfgenamen binnen deze termijn te kennen hebben gegeven dat zij de huurovereenkomst wensen verder te zetten. De huur voor de twee maanden, volgend op het overlijden, zal wel nog, samen met een bijkomende maand vergoeding, betaald dienen te worden door de erfgenamen. Het decreet bepaalt wie de kosten en lasten met betrekking tot de verhuring dient te betalen. Daarnaast er zal door de Vlaamse regering voorzien worden in een lijst van kleine herstellingen die onder de verantwoordelijkheid van de huurder vallen.

Het nieuwe decreet regelt naast de woninghuur eveneens een aantal aspecten met betrekking tot de studentenhuisvesting.

 • Alle kosten en lasten moeten voortaan in de huurprijs inbegrepen zijn. Alleen het verbruik van water, energie en telecommunicatie kan afzonder afgerekend worden.
 • De huurwaarborg mag maximaal twee maanden bedragen en dient op een geblokkeerde rekening geplaatst te worden.
 • De overeenkomst neemt automatisch een einde bij het verstrijken van de overeengekomen termijn en kan nooit stilzwijgend verlengd worden.
 • De huurovereenkomst kan in drie gevallen voortijdig beëindigd worden door de huurder. Zo kan een student zijn kot bijvoorbeeld opzeggen wanneer hij stopt met zijn studies.

Voor verdere vragen met betrekking tot dit nieuwe decreet kan u terecht op ons kantoor.

Mr. Katleen Lemmens