Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Nieuwe spelregels voor B2B- relaties

  • Handels- en Economisch recht

Op 21 maart laatstleden keurde het parlement een nieuwe wet goed die een aantal regels invoert voor relaties tussen ondernemingen en die wellicht een niet te onderschatten impact zal hebben op de bedrijfswereld.

De wet brengt wijzigingen met zich mee op drie vlakken:

  • onrechtmatige contractuele bedingen,
  • een verbod op misbruik van economische afhankelijkheid,
  • oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen.

I.Naast een algemeen verbod tot het gebruik van clausules die het evenwicht in de contractuele relatie tussen ondernemingen op ernstige wijze verstoren, wordt er net zoals in het consumentenrecht voorzien in een lijst met zwarte bedingen, die sowieso als onrechtmatig worden beschouwd, en wordt bijkomend eveneens voorzien in een lijst met grijze bedingen, waarvan het onrechtmatig karakter wel vermoed wordt, maar het mogelijk is het tegenbewijs te leveren.

II.De wetgever voert verder een verbod op misbruik van economische afhankelijkheid in.  Om onder dit verbod te ressorteren, dienen er cumulatief drie voorwaarden vervuld te zijn:

1) het bestaan van een positie van economische afhankelijkheid,

2)  uitbuiting van deze positie, en

3) beïnvloeding van de mededinging op de Belgische markt of een deel ervan.

Inbreuken op het verbod zullen gesanctioneerd kunnen worden met geldboetes die kunnen oplopen tot maximaal 10% van de omzet van de onderneming.

III.Tot slot, wordt er specifiek, naast de algemene regel die daden die strijdig zijn met de eerlijke marktpraktijken verbiedt, een verbod ingevoerd voor misleidende marktpraktijken, alsook een verbod voor agressieve marktpraktijken.

 

De verschillende onderdelen van deze nieuwe wet zullen niet allemaal op hetzelfde ogenblik in werking treden.  Aangezien de wet momenteel nog niet gepubliceerd is, kan u zich op dit ogenblik nog zonder probleem verder bedienen van uw huidige algemene voorwaarden.  Wij zullen in onze komende nieuwsbrief verder in op deze topic en zullen u ten gepaste tijde berichten omtrent de noodzaak tot nazicht en aanpassing van uw algemene voorwaarden.