Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Nieuwe werkwijze van de Familierechtbanken in Limburg vanaf 01.09.2017

  • Familierecht

Bij aanvang van het nieuwe gerechtelijk jaar op 01.09.2017 zal de Familierechtbank in het arrondissement Limburg een grondige facelift ondergaan.

De invoering van de zogenaamde alternatieve geschillenbeslechting binnen de familiale dossiers zullen op een bijzondere manier worden geactiveerd bij de Familierechtbank.

Vanaf 01.09.2017 zal u als partij voor de inleidingskamer op donderdag in Hasselt of op dinsdag in Tongeren worden opgeroepen.

U bent verplicht persoonlijk op deze inleidingszitting te verschijnen, desgevallend bijgestaan door uw raadsman, en dit in alle zaken met betrekking tot vorderingen betreffende de afzonderlijke verblijfplaats, het ouderlijk gezag over de kinderen, de verblijfsregeling en het recht op persoonlijk contact met minderjarige kinderen en vorderingen tot het betalen van onderhoudsgeld.

In alle andere zaken mag u zich door een advocaat laten vertegenwoordigen.

In de gerechtsbrief die u ontvangt, zal plaats, datum en uur vermeld worden waarop u moet verschijnen.

In de zaken waarin een persoonlijke verschijning verplicht is (zoals hierboven vermeld), verloopt de behandeling in verschillende fases:

Eerst komt u, desgevallend met uw advocaat, bij de rechter die u zal vragen om een gesprek te hebben met een trajectbemiddelaar, die een erkend bemiddelaar is. Dit gesprek is verplicht.

De trajectbemiddelaar zal u vervolgens in een apart lokaal uitleg geven over de verschillende mogelijkheden van alternatieve behandeling van uw geschil. Uw advocaat mag hierbij aanwezig zijn. Deze ontmoeting met de trajectbemiddelaar is gratis.

Daarna komt u terug bij de rechter voor bespreking van het verdere traject.

– Zo er gekozen wordt voor een bemiddeling kan hiermee worden gestart op vrijwillige basis (vrijwillige bemiddeling) dan wel na een vonnis van de rechtbank waarbij een bemiddelaar wordt aangesteld (gerechtelijke bemiddeling). U krijgt dan de tijd, zonder dat een termijn van zes maanden mag worden overschreden, om samen met de bemiddelaar aan een akkoord te werken.

Indien er een akkoord tot stand komt, zal dit op een later tijdstip worden bekrachtigd door de rechtbank.

Indien er geen akkoord tot stand komt, zal u terug verschijnen voor een rechter die uw dossier zal behandelen. Uw persoonlijke aanwezigheid bij deze rechter is dan opnieuw verplicht.

De rechtbank geeft aan u alleszins reeds een datum waarop een volgende zitting gepland staat.

– Zo er NIET wordt gekozen voor bemiddeling zal u, voor de behandeling van uw dossier op een latere datum, die onmiddellijk door de rechtbank wordt meegedeeld, opnieuw persoonlijk moeten verschijnen voor een andere familierechter.

Op eventuele latere zittingen dient u steeds in persoon te verschijnen op alle zittingen waarop de vragen aangaande de kinderen worden besproken.

De echtscheiding zelf (zo u gehuwd bent) kan wel op de inleidingskamer behandeld worden.

Wanneer er in het kader van de aanhangig gemaakte procedure tevens regelingen getroffen moeten worden over de kinderen, dan zullen de kinderen die 12 jaar of ouder zijn, vanwege de rechtbank een brief ontvangen waarin gevraagd wordt of ze door de rechtbank gehoord willen worden.

Na positief antwoord zullen de kinderen later een uitnodiging krijgen waarin de dag, het uur en de plaats vermeld worden waarop het gesprek met de rechter, buiten de aanwezigheid van de ouders, zal plaatsvinden.