Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Schuilt er nog een addertje onder het kunstgras?

  • Bestuurs- en Omgevingsrecht

Wil u uw bestaande gazon vervangen door een onderhoudsvriendelijk alternatief? Kunstgras is dan misschien een optie. Maar heeft u hiervoor geen vergunning nodig?

De vraag of u voor de aanleg van kunstgras nu wel of geen vergunning nodig heeft, is niet altijd even duidelijk geweest. In principe heeft u een vergunning nodig voor het aanbrengen van een “verharding”. Maar wat is nu een verharding en wat niet? Hiervan bestaat geen juridische definitie in de wetgeving.

Omwille van die onduidelijkheid werd in 2018 hierover nog een parlementaire vraag gesteld aan de toenmalige minister. Haar antwoord luidde toen nog dat dit voor kunstgras geval per geval te beoordelen was, waarbij je moest nagaan in welke mate het kunstgras al dan niet waterdoorlatend was. Was een regenwaterafvoer of drainage nodig? Dan was wel een vergunning nodig. Anders niet.

Niettemin bleef er op het terrein veel verwarring te bestaan wat er onder de term ‘verharding’ nu precies valt. Daarom werd opnieuw verduidelijking gevraagd aan de huidige minister. Zij verwijst nu naar volgende definitie die Statistiek Vlaanderen hanteert: “het aanbrengen van artificiële, (… ) ondoorlaatbare materialen waardoor essentiële ecosysteemfuncties van de bodem verloren gaan.”

Wat precies het materiaalgebruik is, speelt dus eigenlijk geen rol meer om te bepalen of een handeling als verharding gezien wordt. Bij de aanleg van kunstgras wordt de bodem onder de toplaag sterk samengedrukt, vaak gestabiliseerd, en wordt een folielaag voorzien. Dat zijn allemaal handelingen die de bodem afdekken. Ook de waterinfiltratie gebeurt niet meer op een natuurlijke manier. De aanleg van kunstgras omvat het kunstmatig afdekken van de bodem, waardoor dit als een vergunningsverplichtige handeling te beschouwen valt.

De voorgestelde interpretatie heeft het voordeel duidelijk te zijn met als bedoeling de natuurlijke bodem zoveel als mogelijk te vrijwaren. In theorie zouden de rechtscolleges het begrip “verharding” minder strikt kunnen invullen, maar in afwachting daarvan is het aangewezen voorzichtig te zijn.

Tot slot zijn verhardingen onder bepaalde voorwaarden wel vrijgesteld van vergunning. Wanneer hieraan voldaan is, bv. nabijheid van vergunde woning, beperkte afmetingen, … zal u geen vergunning nodig hebben voor het aanleggen van (een gedeelte van uw tuin in) kunstgras.